Anasayfa » AYM KARARLARI » Ek MTV AYM Gündeminde : Anayasa Mahkemesi 28 Eylül Perşembe Günü Ek MTV Düzenlemesini Esastan Görüşecek.

Ek MTV AYM Gündeminde : Anayasa Mahkemesi 28 Eylül Perşembe Günü Ek MTV Düzenlemesini Esastan Görüşecek.

Ek MTV AYM Gündeminde :

Anayasa Mahkemesi perşembe günü (28.09.2023) ek MTV düzenlemesini Esastan görüşecek.

Ek MTV’nin Anayasa Mahkemesi’nde Görüşüleceği Tarih Belli Oldu.

Anasasa Mahkemesi tarafından, 2023 yılında bir kereye mahsus alınacak Ek MTV’nin Anayasa Mahkemesi’nde görüşüleceği tarih 28 Eylül 2023 olarak belirlendi.


AYM ; E.2023/131 – İptal Davası – Esas

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı
Davası 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen
Depremlerin Yol Açtiğı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu
Vergisi Taşıtlar ihdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde KararnamedeD eğişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un maddesinin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi talebi.

Ek MTV’nin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne CHP tarafında iptal davası açılmıştı.

İptal Davası Açtım Ödeme Yapmam Gerekir mi?

Dava açmak tahsil işlemlerini durdurmadığı için davada yürütmeyi durdurma talep edilmelidir. Mahkeme yürütmeyi durdurma talebini kabul ederse ödeme yapmak gerekmez. Ama kabul etmezse borç tahakkuk etmiş olacağı için tahsil kabiliyeti olan bir borç haline gelecektir. Bu durumda cebri takip yoluyla (haciz vb.) ek MTV’yi tahsil etme hakları olur. Tahakkukun iptali için dava açtıktan sonra ödeme yapılabilir.

Ödeme İçin Son Gün ne zaman?

6) İlk taksitin ödemesi için bugün (06.09.2023)son gün.

Tahakkukun iptali davası açmak için son gün ne zaman?

Tahakkukun iptali için dava açmak için ise 07.09.2023 tarihi son gün.

Tahakkukun iptali davası masrafı ne kadar?

Dava açma masrafı yaklaşık 1.200 TL.

Tahakkukun iptali için dava açtım kaybedersem ne kadar masrafım olur?

Davayı açıp, kaybedersen karar harcı ile birlikte ayrıca vergi dairesine avukatlık ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Bugün bu tutar 5.500 TL ama tarife güncellendiği zaman bu rakam da artacaktır. Davayı kazanırsanız yatırdığınız yargılama giderini de geri alırsınız.

Dava açmak mı açmamak mı gerekir?

Fazla aracı olan şirketler için dava açmak daha akıllıca olur. Ancak dava reddedildiği zaman masrafları göze alamayanlar için dava açmak biraz ağı olabilir.

Ek MTV ödenmezse ne olur?

MTV ödenmezse araç sahipleri aylık yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir, belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde haciz uygulanabilir, araç bağlanabilir.

Ek MTV Ödemeden Muayene Olur mu?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden bir aracı satmak mümkün değil. Aracın satışı için bu verginin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca ek MTV ödenmeden muayene yapılamayacak, araç trafikten çekilemeyecek, hurdaya ayrılamayacaktır.

Tahakkukun İptali Davası – Örnek Dilekçe

……… Vergi Mahkemesi’ne

Davacı :

Davalı : …… Vergi Dairesi Başkanlığı ….. (

Davalı idare olarak MTV’yi tahakkuk ettiren vergi dairesi gösterilmelidir.(Plakanın ait olduğu il vergi dairesi)

( Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Konu :

ONUSU : Dayanağı 7456 sayılı Kanun olan , tarafıma ait ………..plakalı araç için tesis edilen 15.07.2023 tarih ve bila sayılı ek MTV tahakkukunun evvela yürütülmesinin durdurulması ve akabinde iptaline karar verilmesi talebidir .


TEBLİĞ TARİHİ : 15.07.202


AÇIKLAMALAR :
1. ) Dava konusu ek MTV tahakkuku , 7456 sayılı Kanuna istinaden yapılmış , Kanun 15.07.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir . Söz konusu Kanunun 1/2 düzenlemesinde ” Ek motorlu taşıtlar vergisi , taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından bu Kanunun yayımı tarihinde , bu tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır . ” düzenlemesine yer verildiğinden tahakkuk tarihinin 15.07.2023 olduğunun ve bu tarihte tebliğ edildiğinin kabulü gerekir . Bu haliyle dava açma süresinin son günü adli tatile denk geldiğinden dava açma süresi 07.09.2023 tarihine uzamıştır ki huzurdaki davanın süresinde açıldığının kabulü gerekmektedir.
2. ) 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte , davalı vergi dairesi tarafından , tarafıma ait olan ……plakalı araç için 15.07.2023 tarih ve sayılı ek MTV tahakkuku yapılmıştır ( EK – 1 ) . Söz konusu Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmış olması bir tarafa , Anayasa Mahkemesinin de geçmiş tarihli çok sayıda içtihadında , olağanüstü durumların oluştuğunun ve ekonomik gereklerin gerektirdiğinin net olarak ortaya konulamadığı hallerde , ek MTV külfeti getirilemeyeceği ifade edilmekle getirilen kanuni düzenlemeler iptal edilmiştir .

3. ) İdari yargı organları kanunilik değil hukukilik denetimi yaptığına göre , tek başına kanunun varlığı , huzurdaki tahakkuku hukuka uygun hale getirmez . Davanın bu esaslar dahilinde görülmesi gerekmektedir .
4. ) Öte yandan 22.07.2023 tarih ve 32256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 07.06.2023 tarih ve E : 2023/2 , K : 2023/4 sayılı kararında , vergilendirme işleminin dayanağı kanun hükmünün AYM tarafından iptal edilmesinin , yürürlükte olduğu dönemde bu kanun hükmüne istinaden yapılmış işlemlerin düzeltme ve şikayet yolu ile vergi hatası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiş , bu da AYM tarafından kanun iptal edilse bile ödeme sonrasında iade alma noktasında çekince doğurmuştur . Söz konusu kararın kabul edilebilir bir hukuki değerlendirmeye dayanmaması bir tarafa , herhangi bir çekinceye mahal bırakmamak adına doğrudan tahakkukun iptali için dava açılması yoluna gidilmiştir . Ayrıca kanun iptal edilmese bile hukuki olmayan bir verginin tahsili mülkiyet hakkımı ihlal edecektir . Bir temel hakkın ihlali , tek başına söz konusu işlemin telafisi güç zararlar doğuracağına karine teşkil ettiği gibi , cebren tahsil edilecek bir paranın iade edileceği güne dek işletilecek faizin bile , enflasyon nedeniyle tahsil edilen paranın alım gücünde ciddi bir aşınma ortaya çıkacağı , ödenecek faizin bu aşınmayı karşılamayacağı , bunun da mülkiyet hakkının ihlalinin bir başka şekline neden olacağı izahtan varestedir . Vatandaşlar Devletin uzun vadeli , düşük faizli kredi aracı olarak görülemez . Bugün tahsil edelim , AYM kanunu iptal ederse cüzi bir faizle iade ederiz ama bu arada ciddi bir kaynak yaratmış oluruz mantığıyla hareket etmek , bir Devletin hukuki güvenliği kendi eliyle bertaraf etmesi anlamına gelir ki bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır . Bu sebeple İYUK m.27 / 2’de düzenlenen şartlar kanaatimizce somut olayda vücuda gelmiş olup , söz konusu tahakkukun evvela yürütülmesinin durdurulmasını talep ediyorum .
NETİCE VE TALEP :Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek sair hususlar dairesinde davamızın kabulüne , dava konusu 15.07.2023 tarih ve bila sayılı ek MTV tahakkukunun evvela yürütülmesinin durdurulmasına , akabinde iptaline , yargılama giderlerinin davalı vergi dairesine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim .
Davacı

Ek :Dava konusu ek MTV’ye ilişkin İnteraktif Vergi Dairesinden alınan ekran görünütüsü
Kimlik Sureti

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Açıklama için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir