Anasayfa » TEBLİGAT HUKUKU » Tebligat Kanunu 21/1’e göre yapılan tebliğde muhatabın evde bulunmama sebebi yazılmadan yapılan tebliğ geçersizdir.

Tebligat Kanunu 21/1’e göre yapılan tebliğde muhatabın evde bulunmama sebebi yazılmadan yapılan tebliğ geçersizdir.

Tebligat Kanunu 21. Madde

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/5210 E. , 2020/5434 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İpoteğin Kaldırılması

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Gerekçeli karar davalı …’a Tebligat Kanunu’nun 21/1 maddesi gereğince tebliğ edilmiştir. Tebligat Kanunu’nun 21/1 maddesinde “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta/amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın, komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” denilmektedir. Davalıya, gerekçeli karar tebliği Tebligat Kanunu 21/1.maddesine göre yapılmış ancak tebliğ mazbatasında “Hane kapalı olup, T.K 21. madde uygulandığı, 2 nolu haber kağıdının kapıya yapıştırıldığı ” yazılmıştır. Tebligat Kanun ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, yapılacak tebliğ işleminde muhatap adreste bulunmaz ise; adreste bulunmama sebebi, tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceği araştırılarak komşu (kapıcı-yönetici) beyanının alınması, beyanda bulunan komşunun adı ve soyadının tebligat parçasına yazılması gerekir. Tebligat mazbatasına dağıtıcı tarafından muhatabın adreste bulunmama sebebi araştırılmadan, 2 nolu haber kağıdı kapıya yapıştırılmak suretiyle evrak muhtara teslim edilerek tebliğ işlemi tamamlanmıştır. Bu haliyle davalıya yapılan gerekçeli karar tebliği geçersizdir. Bu durumda gerekçeli kararın davalı …’e usulüne uygun olarak tebliği sağlanıp yasal temyiz süresi de beklenildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi.05.11.2020 (Per.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir