19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanunu 10/2. maddesine göre: “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”;

6099 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 7201 sayılı Kanun’un 21. maddesine eklenen ikinci fıkrasına göre: “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”;

6099 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile değişik 7201 sayılı Kanun’un 35. maddesinin ikinci fıkrasına göre: “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.


Tüm bu düzenlemeler göre, adres kayıt sisteminde yazılı adresi bulunanlara, 7201 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre tebligat yapılamayacak olup; bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde yazılı olan adrese, 21. maddenin ikinci fıkrasına göre tebliğ yapılması gerekir, buna rağmen Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre yapılan tebliğatlar usulsüz olacaktır.

  1. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun mernis adresine tebliğ kararı
  2. Tebliğ usulsüz olsa bile borçlu vekili UYAP’tan vekaletname sunmuşsa , vekaletnamenin icra dairesince onaylandığı tarihte borçlu vekilinin ITTILA etmiş sayılır.
  3. Usulsüz Tebligat sonucu verilen karar hukuken kesinleşmiş kabul edilemez, kesinleşme şerhi de hukuki sonuç doğurmaz.
  4. Tebligat(Mernis Adresi, İlanen, T.K. 10. Madde, 21. Madde, 20. Madde, 35. Maddeye göre)Nasıl Yapılır?
  5. İlanen Tebligat Hangi Hallerde Yapılır?
  6. İlk tebligatın adres yetersizliği nedeniyle iade edilmesi halinde; ticaret sicilinde kayıtlı olmayan bu adrese 35/4 maddesine göre tebligat yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir