Gündem
Anasayfa » TEBLİGAT HUKUKU » İlk tebligatın adres yetersizliği nedeniyle iade edilmesi halinde; ticaret sicilinde kayıtlı olmayan bu adrese 35/4 maddesine göre tebligat yapılamaz.

İlk tebligatın adres yetersizliği nedeniyle iade edilmesi halinde; ticaret sicilinde kayıtlı olmayan bu adrese 35/4 maddesine göre tebligat yapılamaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2020/3794 E. , 2020/7551 K.


ÖZET: TK 35’E GÖRE TEBLİGAT-USULSÜZ TEBLİGAT

 • İlk tebligatın adres yetersizliği nedeniyle iade edilmesi üzerine; bu adres ticaret sicilinde kayıtlı olmadığından bu adrese 35/4 maddesine göre tebligat yapılması imkanı olmadığı gibi; ticaret sicili adresi olması durumunda da adres yetersizliğinden iade üzerine doğrudan ticaret sicili adresine Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi gereğince tebligat çıkarılması anılan madde hükmüne aykırı olup, yapılan satış ilanı tebliğ işlemi usulsüzdür.
 • İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
 • O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu …. yönünden şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin bu borçluyu da kapsar biçimde tümden reddi isabetsizdir

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Borçlu …’nun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,

 1. Borçlu ….’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Borçlunun, sair fesih nedenleri ile birlikte satış ilanı tebliğ işleminin usulsüzlüğünü ileri sürerek taşınmaz ihalesinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine ve ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedildiği, borçluların istinaf talebi üzerine bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi gereğince, daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.
  Somut olayda, borçlu şirket adına çıkarılan satış ilanı tebligatının “……” adresine gönderildiği ve “…. No:20 yoktur. Tebliğ imkansızlığı nedeniyle iade” şerhi ile 27/09/2018 tarihinde tebligat yapılmaksızın iade edildiği; 10/10/2018 tarihinde yine aynı adrese Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebliğ edilmek istendiği, Ticaret Sicili Müdürlüğünce borçlu şirketin adresi olarak bildirilen, icra emri ile kıymet takdiri raporlarının tebliğ edildiği “İsmetpaşa Mahallesi İshaklı …” adresine de Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebliğ edilmek istendiği görülmektedir.
  Bu durumda, öncelikle borçlu şirketin sicil adresine satış ilanı tebligatının gönderilmesi, evrakın tebliğ edilmeksizin iadesi halinde ancak, Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılması mümkündür. İlk tebligatın adres yetersizliği nedeniyle iade edilmesi üzerine; bu adres ticaret sicilinde kayıtlı olmadığından bu adrese 35/4 maddesine göre tebligat yapılması imkanı olmadığı gibi; ticaret sicili adresi olması durumunda da adres yetersizliğinden iade üzerine doğrudan ticaret sicili adresine Tebligat
  Kanunu’nun 35/4. maddesi gereğince tebligat çıkarılması anılan madde hükmüne aykırı olup, yapılan satış ilanı tebliğ işlemi usulsüzdür.
  İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
  O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu …. yönünden şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin bu borçluyu da kapsar biçimde tümden reddi isabetsizdir.
  SONUÇ : Borçlu …i. temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 28/02/2020 tarih ve 2020/442 E. – 2020/720 K.sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Bafra İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06/02/2019 tarih ve 2018/128 E. – 2019/24 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir