Anasayfa » HMK » Dosyanın feragata ilişkin karar vermek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi gerektiği…

Dosyanın feragata ilişkin karar vermek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi gerektiği…

Dosyanın  feragata ilişkin  karar vermek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi gerektiği…

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

2020/1370 E. , 2020/5363 K.

Özet:Davacıların vekili marifetiyle davadan feragatine ilişkin beyanı davaya son veren taraf işlemi niteliğinde olup HMK’nın 310/3. maddesi uyarınca dosyanın temyiz incelemesi yapılmaksızın feragata ilişkin ek karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine tetkiksiz iade edilmesi gerekmiştir.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09.02.2018 tarih ve 2015/83 E- 2018/82 K. sayılı kararın davacılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nce verilen 31.12.2019 tarih ve 2019/1751 E- 2019/2532 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ise de 18.11.2020 tarihinde davacılar vekili tarafından verilen davadan feragat dilekçesi de dikkate alınarak, temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Dava,tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri nitelikte olduğundan davadan feragat hüküm kesinleşinceye değin yapılabilir ve karşı tarafın kabulüne bağlı olmadığı gibi yapıldığı anda kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Davacıların vekili marifetiyle davadan feragatine ilişkin beyanı davaya son veren taraf işlemi niteliğinde olup HMK’nın 310/3. maddesi uyarınca dosyanın temyiz incelemesi yapılmaksızın feragata ilişkin ek karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine tetkiksiz iade edilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava dosyasının davadan feragate ilişkin ek karar verilmek üzere HMK’nun 301/3. maddesi uyarınca Antalya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’ne TETKİKSİZ İADESİNE, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir