Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Eşin eve dinleme cihazı yerleştirmesi sonucu elde edilen vakıa diğer eşe kusur olarak yüklenemez.

Eşin eve dinleme cihazı yerleştirmesi sonucu elde edilen vakıa diğer eşe kusur olarak yüklenemez.


ÖZET :

  • Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller hükme esas alınamaz. Bu sebeple, davacı-karşı davalı erkeğin eve dinleme cihazı yerleştirmesi sonucu elde edilen “Evliliğin özel anlarını başkaları ile paylaşma” vakıası davalı-karşı davacı kadına kusur olarak yüklenemez.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2016/6077 E.  ,  2017/13267 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kadının boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi ve erkek lehine hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-karşı davacı kadının ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; hukuka aykırı olarak elde edilen deliller hükme esas alınamaz. Bu sebeple, davacı-karşı davalı erkeğin eve dinleme cihazı yerleştirmesi sonucu elde edilen “Evliliğin özel anlarını başkaları ile paylaşma” vakıası davalı-karşı davacı kadına kusur olarak yüklenemez. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacı-karşı davalı erkeğin eve dinleme cihazı yerleştirdiği ve aşırı kıskanç davranışlar sergileyerek eşini kontrol altında tutmaya çalıştığı, davalı-karşı davacı kadının ise; birlik görevlerini yerine getirmediği ve eşine hakaret ettiği anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı-karşı davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-karşı davalı erkek lehine maddi ve manevi tazminata (TMK m.174/1-2) hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Hüseyin’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcını yatıran Filiz’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.22.11.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir