Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Maddi ve Manevi Tazminat Davası Temyiz Dilekçesi Örneği

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Temyiz Dilekçesi Örneği  • Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil, onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu, tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan, acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar manevi tazminat verilebilecek bazı olguları özel olarak düzenlemiştir.
  • Bunlar:
  • Kişilik değerlerinin zedelenmesi (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 24),
  • İsme saldırı (TMK m. 26),
  • Nişan bozulması (TMK m. 121),
  • Evlenmenin butlanı (TMK m. 158/2),
  • Boşanma (TMK m. 174/2)
  • Bedensel zarar ve ölüme neden olma ( Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK) m. 47, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 56)
  • Kişilik haklarının zedelenmesi (818 sayılı BK m. 49, 6098 sayılı TBK m. 58) olarak sıralanabilir.


YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA
Sunulmak üzere
……2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Dosya No : 2020/ …E. & 2021/…….K.
Temyiz Eden
Davacılar :
Vekilleri :

Davalılar :
Vekili :

Vekili :

Talep Konusu : …..2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği …….. tarihli ve 2020/….. E. & 2021/……K. sayılı ilamda MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN BOZULMASI dileğiyle temyizi hakkında istemdir.
Temyiz nedenlerimiz :
……….. Gerçekleşen bu kazaya ilişkin olarak ………… tarihinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır…………. Sayılı dosyası kapsamında Yerel Mahkemece yapılan yargılama sonucunda maddi ve manevi tazminat taleplerimiz, davacı müvekkiller aleyhine olacak şekilde kısmen kabul edilmiştir. Karar, bu kısımlar itibarıyla hukuka aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;
A-)Maddi Tazminata İlişkin İtirazlarımız;
Yerel Mahkeme, kararının maddi tazminata ilişkin bölümünde; Davacı müvekkiller için toplam …………..-TL maddi tazminat takdir etmiş olup, maddi tazminat talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Karar, maddi tazminata ilişkin bölümü itibarıyla hukuka aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;
1-)Dosya kapsamında aldırılan ……. tarihli bilirkişi raporunda ve …………… tarihli ek bilirkişi raporunda davacı müvekkiller için ……………….. tazminatı hesaplanırken baz alınan aylık gelir noktasında hata yapılmıştır. …………… Gelir Tablosu’nda müvekkilin aylık net gelirinin ………….TL olarak bildirilmesine rağmen maddi tazminat hesabı asgari ücret üzerinden yapılmış ve müvekkiller hak kaybına uğramıştır. Dosyaya sunduğumuz gelir tablosu yok sayılarak maddi tazminat hesabının müvekkilin gerçek kazancı yerine asgari ücret üzerinden yapılmış olması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ………………geliri asgari ücretin en az 2 katı olmasına rağmen gelirin asgari ücret düzeyinde kabul edilerek hesap yapılması ve bu hesap raporunun doğrultusunda Yerel Mahkemece hüküm tesis edilmiş olması açıkça hukuka, kanuna ve Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına aykırı olduğundan bozmayı gerektirmektedir.
2-) Yerel Mahkeme kararında bilirkişi raporunda hesaplanan tazminat miktarından %15 oranında hakkaniyet indirimi yapmıştır. TBK’nin 52/1. maddesinde” Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.” denilmiştir. Burada belirtilen hükümde indirim yapılmasının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. İndirim yapılıp yapılmaması olayın durumuna göre hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Dava konusu olaya ilişkin olarak aldırılan ……………..tarihli Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın raporunda davalı ……………. ………………… olayın meydana gelmesine %75 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. ……. bağlı olarak davacıların belirlenen maddi tazminatlarından %15 oranında hakkaniyet indirimi uygulanmış olması hukukça himaye edilmez bu nedenle de Yerel Mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

B-)Manevi Tazminata İlişkin İtirazlarımız;
1- ………………………. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun en son kararına göre manevi tazminatın iki temel işlevinden birincisi maddi tazminatla tam giderilemeyen can zararını karşılamak ve diğeri haksız eylemi işleyenler üzerinde caydırıcı etki yaratmaktır.
2-) Yerel Mahkeme ise, kararının manevi tazminata ilişkin bölümünde; ………………….. olmak üzere toplam …………..-TL manevi tazminat takdir etmiş olup, manevi tazminat talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Davacı müvekkiller için hükmedilen bu miktarın müvekkillerin yaşamış oldukları elem ve ıstırabı denkleştirme imkanı bulunmamaktadır. Zira müvekkiller lehine takdir edilen manevi tazminat miktarı, oldukça düşük olup, ne müvekkillerin yaşadıkları elem ve ıstırabı ne de kendilerinde kalıcı izler bırakan ruhsal ve sinirsel bozuklukları telafi edebilecek niteliktedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/21-872 Es – 2014/1086 K. 24.12.2014 tarihli kararı da bu yönde olup; ekte sunulmuştur(EK-1).

3-) Yerel Mahkeme, manevi tazminatın takdir ve tayininde 6098 Sayılı B.K.’nın 56. maddesine aykırı olarak somut olayın özelliklerini göz önünde bulundurmamış olup, her ne kadar kararında “tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusur durumları ve hakkaniyet uyarınca” bu miktara hükmedildiği belirtilmişse de, manevi tazminatın düşüklüğünden dolayı, tek ölçüt olarak tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını aldığı, bunu da müvekkillerin aleyhine olacak biçimde hatalı değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Mahkemenin, olayın özellikleri ve eylemin ağırlığını hiçbir şekilde hesaba katmadan, manevi elem ve ıstırabın büyüklüğü ile ölüm neticeli haksız fiilden dolayı manevi tazminatın caydırıcılık fonksiyonunu değerlendirmeksizin ve kendisine takdir yetkisi tanınan hallerde hakkaniyet ve nesafete uygun bir biçimde karar vermesi gerekirken, tüm bu hususları göz ardı ederek hüküm kurması B.K. m.56’nın açık hükmüne aykırılık oluşturmaktadır. Bu yönüyle de Yerel Mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.
Bu nedenlerle, Yerel Mahkeme kararının manevi tazminat yönünden kısmen bozularak, davalılar ………… aleyhine toplam …………..,00-TL manevi tazminat talebimizin tüm olarak kabulü dileğiyle temyiz yoluna başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

Netice ve Talep :
Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

– ……….. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği ………… tarihli ve 2019/………. E. & 2019/……………K. sayılı kararının MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN BÖLÜMLERİNİN KISMEN BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz…………….2021

Temyiz Eden Davacılar Vekilleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir