Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Davacı : ……………. – T.C. Kimlik No: …………
Adr: .

Vekilleri : Av. .
..
(Adres antettedir.)

Davalı : ……… – T.C. Kimlik No: ……………..
Adr: ./İSTANBUL

Konu : Davalının müvekkile karşı hakaret ve tehdit eylemleri sebebi ile; 00.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihi olan …….. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebimizdir.
Dava Değeri : 00.000,00-TL
Açıklamalar :
Müvekkil ………………, ……… Konf. Paz. Ve Tic. Ltd. Şirketi ve O……………… . adlı firmaların şirket müdürü ve büyük ortağı olarak toplumda ve çevresinde saygı gören bir iş adamıdır. Müvekkil, görevinin icrasında her türlü hassasiyet ve özeni göstermekte; dürüstlük ilkesine bağlı basiretli bir iş adamı olarak çalışmaktadır. Davalı ………………… ise, müvekkilin sahibi ve ortağı olduğu şirketlerin İstanbul’daki gümrük işlemlerini takip etmektedir. Bu iş ilişkisi neticesinde müvekkile ait şirketin davalıya borcu doğmuş; müvekkil, şirket borcunun ödenmesi hususunda birkaç kez davalı ile görüşmek durumunda kalmıştır.
Bu telefon görüşmelerinden sonra davalı, müvekkilin telefonu yanında değilken de birkaç kez arama yapmıştır. Ancak telefonun yanında olmaması nedeniyle müvekkil bu aramalardan haberdar olamamış ya da müsait olmadığı zamanlarda arana yapılması nedeniyle telefonlara cevap verememiştir. Bunun üzerine davalı, müvekkile ağır hakaret ve tehditler içeren mesajlar göndermiştir. Davalının müvekkile hitaben gönderdiği mesajlarda “Şerefini s.. son gün adamsan karşıma çık”, “adamsan gel şirketime”, “… sen şerefsiz herifin tekisin, karşıma hasbel kader nerde çıkarsan her çıktığın yerde şerefini .” şeklinde hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanmıştır.
Davalı hakkında müvekkile hitaben gönderdiği hakaret, küfür ve tehdit içerikli mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. …………….. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır ve davalının ilgili hakaret ve tehdit içerikli eylemi sebebi nedeniyle davalı hakkında ………….. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2020/…….. Esas 2021/…….Karar sayılı dosyası ile ceza davası açılmıştır. İş bu ceza davası ……….. tarihinde karara bağlanmış olup; davalının mahkûmiyetine karar verilmiştir.
Yukarıda da açıklandığı üzere, davalının tehdit ve hakaret içeren mesajları nedeniyle müvekkil manevi anlamda zarara uğramıştır. Ancak bu mesajlar nedeniyle ve müvekkilin manevi zararının giderilmesi amacıyla davalı tarafından müvekkile karşı herhangi bir adım atılmamıştır. Bu nedenle müvekkil nezdinde doğan manevi zararın giderilmesini Sayın Mahkemeniz aracılığıyla talep etme zorunluluğu doğmuştur.
Hukuki Sebepler : TMK, TBK, HMK ve ilgili mevzuat.
Deliller :
1-) ……….Cumhuriyet Başsavcılığı’na …………. tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi,
2-)………..Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2020/………Esas & 2021/…….. Karar sayılı dava dosyasının celbi,
3-) Tanık,
4-) Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması,
5-) Yemin,
6-)İsticvap,
7-) Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,
😎 Her türlü yasal delil

Netice-i Talep : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;
• Davamızın kabulü ile,

• Davalının müvekkile karşı hakaret ve tehdit eylemleri sebebi ile; 10.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihi olan ………….. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

• Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. …/………/..….
Davacı Vekili
Av.

EKLER:
1-) …….. Sulh Ceza Mahkemesi 2020/………Es-2021/………… K. Sayılı ilamı
2-) Davalı için dilekçe fazlası
3-) Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir