Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği(İlamsız Takip)

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği(İlamsız Takip)

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

…………………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Davacı : ……………(TC Kimlik No:…………
Adr: ………..
Vekilleri : Av. ……………..
(Adres antette)

Davalı : ……. – T.C.Kimlik No:…………(……….. – T.C.Kimlik No: ………..’ den alacağın temliki yoluyla icra takibinin alacaklısı olması hasabiyle oluşan halefiyet dolayısıyla)
Adr:…………………………………………………………………………….

Harca Esas Değer : 00.000,71-TL(İcra dosyası takip çıkışı)

Konu : İlamsız takip türü ile müvekkil aleyhine başlatılan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ………. İcra Müdürlüğü 2020/………. Es.. sayılı dosyası kapsamında borçlu olmadığımızın tespiti ile icra takibinin iptali ve davalının %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesi ile icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimizden ibarettir. & İİK 72/3 maddesi gereğince icra veznesine yatan paranın dava sonuçlanıncaya kadar alacaklıya ödenmemesi yönünde tedbir talebidir.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ HAKKINDA AÇIKLMALAR:Davalı tarafından müvekkile aleyhine …….. İcra Müdürlüğü 2020/………. Es. sayılı dosyası ile başlatılan ilamsız icra takibi ile ilgili Sayın Mahkemenizde görülmekte olan menfi tespit davasında verilecek hükmün kesinleşmesine kadar ve taktir edilecek teminat mukabilinde İİK 72/3 maddesi uyarınca “ icra veznesine yatan paranın alacaklıya ödenmesinin engellenmesi “ yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ederiz. İhtiyati tedbir kararının verilmesi halinde icra dosyası tutarını ihtirazi kayıtla icra veznesine teminat mektubu olarak ya da nakten depo etmeye hazırız.

ESAS HAKKINDA AÇIKLAMALAR :

1- ………. İcra Müdürlüğü 2020/………. Es.sayılı dosyası kapsamında müvekkil ………….. ve eşi muris ………… aleyhine ………… tarihinde ilamsız icra takibi başlatılmış olup; muris hastanede yoğun bakımda yatarken ve eşi müvekkil …………… da yanında bulunmakta iken; her ikisi de çarşıdaymış gibi gösterilerek ödeme emirleri usulsüz bir şekilde ………….. tarihinde TK. md. 21’ e göre tebliğ edilmiştir. Bu hususa ilişkin tarafımızca ………. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/………. Es.Sayılı dosyası ile usule aykırı ödeme emirlerinin iptali istenmiş ve muris ………. açısından ödeme emri iptal edilmiş; müvekkil açısından ise eşinin yanında hastanede bulunmasına ve dolayısıyla gönderilen ödeme emri gerçeğe ve hukuka aykırı olmasına rağmen resmi olarak yoğun bakımda yatan hastaların yanında refakatçi bulundurulmasına izin verilmediği için …………..Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından müvekkilin ödeme emrinin tebliğ tarihi olan ………… tarihinde hastanede bulunduğuna dair resmi belge verilmediğinden müvekkil ……….. açısından ilgili davadaki haklı şikayetimiz sonuçsuz kalmıştır. Müvekkilenin eşi …………… ın tebliğ tarihinde hastanede yoğun bakımda yattığına dair belge dilekçemiz ekinde eklenmiştir(EK-1) İcra takibi başlatıldıktan ve ödeme emri usule aykırı bir şekilde tebliğ edildikten kısa bir süre sonra muris …….. ………… tarihinde vefat etmiştir. Buna ilişkin veraset ilamı dilekçemiz ekinde sunulmuştur(EK-2)

2- Müvekkil ……………., ev hanımı olup; ne ……. İcra Müdürlüğü 2020/………. Es.sayılı dosyası kapsamında ne ilk başta alacaklı olarak görünen ………….. e ne de alacağın temliki yoluyla sonradan icra takibinin alacaklısı olan ……… e hiçbir borcu yoktur. İlgili şahıslar müvekkilenin eşinin rahatsızlığı ve bu nedenle zor günler geçirdiklerini bilerek kötüniyetli bir şekilde ………… İcra Müdürlüğü 2020/………. Es. 2020/………. Es.Sayılı icra dosyasını başlatmışlardır. İcra dosyası açılırken dayanak belge olarak hiçbir bilgi ve belge dosyaya eklenmemiş; sadece açıklama olarak ‘‘……… tarihli 00.000,00-TL tutarında asıl alacak’’ ibaresine yer verilmiştir. Müvekkilenin bahsedilen tarihe ilişkin o tutarda hiçbir borcu bulunmamakta olup; hangi hususa ilişkin bir alacak olduğu bile tarafımızca anlaşılamamıştır.

3- Sonuç olarak müvekkilenin …………. İcra Müdürlüğü 2020/………. Es.. Sayılı dosyası kapsamında ne ilk başta alacaklı olarak görünen ……………’ e ne de alacağın temliki yoluyla sonradan icra takibinin alacaklısı olan …………… e hiçbir borcu yoktur. İş bu sebeplerle bütün bu izah edilen nedenlerden dolayı haksız ve kötüniyetle işleme konulmuş icra takibi ile alakalı olarak borçlu olmadığımızın tespiti hususunda iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

Yasal Nedenler : HMK, BK., İİK ve İlgili Mevzuat

Kanıtlar :
1-) …………. İcra Müdürlüğü 2020/………. Es. Sayılı dosyası
2-) ………….. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/………. Es.. Sayılı dosyası
3-) Ödeme emirlerinin tebliği tarihinde murisin hastanede yoğun bakımda yattığına ve eşi …………..’ın yanında kaldığına dair hastaneden alınan belge(EK-1)
4-)Veraset ilamı(EK-2)
5-)Bilirkişi İncelemesi,
6-)Tanık,
7-)Yemin,
8-)İsticvap,
9-)Her türlü yasal ve takdiri delil

İstem sonucu :Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız nedenlerden dolayı;
1- İvedilikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile icra veznesine yatacak paranın dava neticelenip karar kesinleşinceye kadar alacaklıya ödenmemesine karar verilmesine,
2- Davamızın kabulü ve borçlu olmadığımızın tespiti ile icra takibinin iptaline ve haksız ve kötüniyetli davalı aleyhine %40’ dan aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatı hükmedilmesine
3- Yargılama masraflarının ve ücreti vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.28.05.2020
Davacı
…………….
Vekilleri
Av. ……………….

EKLER:
1-)Ödeme emirlerinin tebliği tarihinde murisin
hastanede yoğun bakımda yattığına ve
müvekkil eşi ………….’ın yanında kaldığına
dair hastaneden alınan belge(EK-1)
2-)Veraset ilamı(EK-2)
3-)Davalı için dilekçe fazlası
6-)Vekaletname sureti

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir