Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tapu İptal ve Tescil Davası Temyiz Dilekçesi Örneği

Tapu İptal ve Tescil Davası Temyiz Dilekçesi Örneği

MÜRAFAA TALEPLİDİR.

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA
Sunulmak üzere
…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE
Dosya No : 2020/….E. 2020/….. K.
Temyiz Eden
Davalı : ………..(T.C Kimlik No:………….
Adr: ……………..

Vekilleri : Av. …………………
(Adres antette)

Talep Konusu : …………… Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği …………… tarihli ve 2020/….E. 2020/….. K.sayılı kararının BOZULMASI dileğiyle temyizi hakkında istemdir.
Temyiz nedenlerimiz :
………. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2020/….E. 2020/….. K.sayılı dosyası kapsamında Yerel Mahkemece yapılan yargılama sonucunda müvekkilimiz ………… aleyhine olacak şekilde davanın kabulüne, dava konusu ………… İli, ………… Mah. ……….. ada, ……………..nolu parselde kayıtlı ………….. m2’ lik arsada davalı müvekkil adına kayıtlı …………….no’ lu bağımsız bölümün tapusunun iptali ile davacı adına tapuya tesciline hukuka aykırı olarak karar verilmiştir.
Davacı …………… ile davalılardan ……….. İnş. Hırd. Oto, Nak. San ve Tic. Ltd. Şti. arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup sözleşme adi yazılı şekilde kaleme alınmıştır. ……….. İnş. Hırd. Oto, Nak. San ve Tic. Ltd. Şti. inşaat işlemlerine başladıktan sonra kat irtifakı kurmuş olup yapacağı bağımsız bölümlerden birini yasanın da izin verdiği göz önünde tutulduğu düşünülürse müvekkilimize davacıya vekaleten …………… e satmıştır.
Tapuda yapılması gereken işlemlerin yasal prosedürü göz önüne alındığında müvekkil …………….. yapılan devir işleminde herhangi bir sakatlık söz konusu değildir. Zira devir amacını güden hukuki sebepte bir geçersizlik olmayıp ve devir tapuda yapılarak da kanunun aradığı resmi şekil şartı gerçekleştirilmiştir.
Davacı …………. ile davalılardan …………. İnş. Hırd. Oto, Nak. San ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi noter tarafından yani resmi şekilde yapılması geçerlilik koşuluyken tarafların aralarına yapmış olduğu adi yazılı sözleşme taraflara sözleşmeyi geriye yönelik olarak feshetme imkanı tanımamalıdır. Bu adi yazılı sözleşme ile davacının bir hak talep etmesi hukuken mümkün değildir. Kaldı ki gerçekte öyle olmamasına rağmen noterde yapılmış olduğu kabul edilse bile tapuya şerhi gerekir. Hem sözleşmenin adi şekilde yapılması hem de tapuda şerh edilmemiş olması davacı ile davalılardan ……….. …….. Oto, Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş birliği içinde olduğunu ve haksız kazanç elde etmek amaçlarında olduğunu gösterir.
Müvekkil ……….. iyi niyetli üçüncü şahıs konumundadır. Zira müvekkil tapudaki kayıtlara güvenerek satın alma işlemini gerçekleştirmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi adi yazılı şekilde yapılan sözleşme tapuya şerh edilmemiştir. Dolayısıyla müvekkilin böyle bir sözleşmenin varlığını önceden tahmin edebilmesi mümkün değildir. Müvekkil tapuyu davacıdan satın almıştır. Tapuyu diğer davalı şirketten satın almamıştır. Yani müvekkil tapudaki kayıtlara güvenen iyi niyetli üçüncü kişidir.
Öncelikle davalılar adına kayıtlı …………. no’lu bağımsız bölümler için ayrı ayrı tapu iptali ve tescili davası açılması gerekirken hepsi için tek bir dava açılmış ve Yerel Mahkemece hukuka aykırı olarak hükme bağlanmıştır. Davalı müvekkilim hakkında ……………. no’lu bağımsız bölümden dolayı ayrı dava açılması gerekirken, usul ve hukuka aykırı müvekkil adına kayıtlı bulunmayan …………… no’lu bağımsız bölümleri içinde dava açılmış olması davanın reddini gerekmektedir.
KABUL ANLAMI TAŞIMAMAK KAYDIYLA YUKARIDA AÇIKLADIĞIMIZ USUL VE ESASA İLİŞKİN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE DE, YÜKLENİCİ FİRMA VE DAVACI ARSA SAHİBİ TARAFINDAN ZATEN MAĞDUR EDİLEN, YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMELERİN KARŞILIĞINI ALAMAYAN VE DOLANDIRILAN MÜVEKKİL ALEYHİNE ÜCRETİ VEKALETE HÜKMEDİLMESİ HİÇBİR HUKUK SİSTEMİNDE KABUL GÖREMEYECEĞİ GİBİ; VİCDANİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDEN HEM ALMIŞ OLDUĞU EVE KAVUŞAMAYAN, YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMEYİ GERİ ALAMAYAN VE HER NE OLURSA OLSUN DAVACI ARSA SAHİBİNDEN DOLAYI MAĞDUR OLAN MÜVEKKİL ALEYHİNE VE DAVACI LEHİNE ÜCRETE VEKALETE HÜKMEDİLMESİ HAKKANİYETE UYGUN DÜŞMEDİĞİ GİBİ HANGİ VİCDANA SIĞACAĞININ TAKDİRİ YÜCE DAİRENİZE BIRAKILMIŞTIR.
Yerel Mahkemece ………… İli, ………. Mah. ……… ada,……….. nolu parselde kayıtlı ………… m2’ lik arsanın tüm değeri olan 00.000,00-TL nazara alınarak 000,00-TL ücreti vekaletin tüm davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Yine Yerel Mahkemece 0000,69-TL harcın davalılardan tahsiline, davacı tarafından yapılan 000025-TL. yargılama giderlerinin de davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Keza yine kabul anlamı taşımamak kaydıyla davanın kabulüne ve davalı müvekkil aleyhine ücreti vekalete hükmedilecekse de arsanın bütün olarak bedeli olan 00000,00-TL üzerinden değil kendi payına düşen arsa pay bedelinin belirlenerek bu tutar üzerinden aleyhine ücrete vekalete ve bu arsa payına düşen yargılama harç ve giderlerinden sorumlu tutulması gerekir. Yerel Mahkemenin kararı bu yönü ile de usul ve hukuka açıkça aykırılık teşkil edip bozulması gerekmektedir.
Netice ve Talep : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ……. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/….E. 2020/….. K.. Sayılı kararının BOZULMASINA, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz 10.02.2021
Temyiz Eden …………
Vekilleri
Av…………………

One thought on “Tapu İptal ve Tescil Davası Temyiz Dilekçesi Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: