Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tüketici Mahkemesi- Sözleşmedeki Haksız Şartın İptali Dilekçe Örneği

Tüketici Mahkemesi- Sözleşmedeki Haksız Şartın İptali Dilekçe Örneği

  • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 6. Maddesinin birinci ve ikinci bendi aynen şu şekildedir: Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

……………. NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’ NE

Şikayet Eden : ………………..(TC:……………….
Adr: ……………………….

Şikayet Edilen : 1-)…………………..
Adr: ………………..
2-)………………….
Adr:……………………..

Şikayet Konusu : …………….. tarihli başvuru formundaki haksız şartlar

Harca Esas Değer : 0.000,00 TL

Olaylar :

Müvekkile, …………… Alışveriş Merkezi binası içerisinde faaliyet gösteren ve davalı ……………….. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ‘ ye ait ……………. adlı spor merkezine …………. tarihinde ……………,00 TL karşılığında bir yıllığına ‘‘sınırsız üyelik’’ adı altında üye olmuştur. Davalı şirket yetkilisi ……………….., …………… Alışveriş Merkezi’ nin açılışı dolayısıyla kısa bir süreliğine indirimli fiyatların geçerli olduğunu belirtmiş ve herhangi bir süre ve benzeri kısıtlamadan bahsetmeksizin ‘‘sınırsız üyelik’’ adı altında müvekkileye matbu bir başvuru formunu doldurtmuştur.(Ek-1) Müvekkileye herhangi bir üyelik sözleşmesi imzalatılmamış, sadece başvuru formu doldurtulmuştur. Hatta müvekkilenin başka bir spor salonunda üyeliğinin bulunduğu ve henüz üyelik süresinin sona ermediğini belirtmesi karşısında yine aynı firma yetkilisi tarafından bu durumun sorun olmadığı ve müvekkile spor salonuna gelmeye ne zaman başlar ise o tarihten itibaren üyeliğin aktif hale geleceği ve dolayısıyla bir yıllık üyelik süresinin de bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağını ifade etmiştir.(Tanık ……………. ın anlatımları, başvuru formu fotokopisi)

Diğer spor salonundaki üyeliğinin sona ermesinin ardından satın aldığını düşündüğü hizmetten faydalanmak üzere …………….. tarihi akşam saatlerinde ………………… spor merkezine giden müvekkile, resepsiyondaki görevli tarafından üyeliğinin ‘‘day time’’ ismiyle nitelendirilen ve sadece gündüz saat 15:00’a kadar giriş yapılabilen sınırlı bir üyelik olduğu gerekçesiyle içeri alınmamıştır. Bunun üzerine spor salonu üye danışmanı ………………. ve işletme müdürü ……………… ile görüşen müvekkile, müspet veya menfi bir sonuç alamamıştır. Bunun üzerine müvekkile davalı firmaya ait ………………. nolu faks numarasına mağduriyet ve şikayetlerini belirten bir dilekçe yazıp faks çekmiş ise de herhangi bir cevap verilmemiştir(Ek-2). Gerek davalı şirket şubesi ………………. gerekse de davalı şirket yetkililerinden müspet ya da menfi herhangi bir cevap alamayan müvekkile davalı ………………. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ ye …………. Noterliği ………… yevmiye numaralı ve ……………….. tarihli ihtarnamesi ile başvurmuş ve ilgili ihtarname ……………….. tarihinde davalıya tebliğ edilmesine rağmen yine herhangi bir cevap verilmemiştir.(Ek-3) .(Tanık ……………. ın anlatımları, başvuru formu fotokopisi, davalıya faks çekilen başvuru dilekçesi, ……………… Noterliği ……………..yevmiye numaralı ve ………………. tarihli ihtarnamesi)

Açıklamalar : 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 6. Maddesinin birinci ve ikinci bendi aynen şu şekildedir: Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Müvekkileye imzalatılan başvuru formu standart matbu olarak hazırlanmış ve boşlukları müvekkileye doldurulmak suretiyle tamamlanmıştır. Davalı şirket yetkilileri iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde herhangi bir süre ve benzeri kısıtlamadan bahsetmeksizin ‘‘sınırsız üyelik’’ adı altında müvekkileyi yanıltıcı beyanlar kullanarak matbu bir başvuru formunu doldurtmuşlardır. Söz konusu başvuru formunun boşluk kısımlarındaki yazılar ve imza müvekkilenin kendi el yazısı ürünüdür. Ancak ekte sunulan başvuru formunda görüleceği üzere başvuru formunda yer alan ‘‘DAY TİME’’ yazısı müvekkileye ait değildir ve sonradan ilgili kısımdaki boşluğa eklenmiştir. Başvuru formunda yer alan müvekkileye ait el yazısı ile ‘‘DAY TİME’’ yazısının aynı el ürünü olmadığı çıplak gözle dahi fark edilecek seviyededir ve başvuru formuna haksız bir şekilde ve müvekkilenin mağduriyetine neden olacak mahiyette sonradan eklenmiş olduğu açıkça ortadadır. Sayın mahkemece gerekli görülmesi halinde bu konuda uzman incelemesi yapılması halinde söz konusu gerçek ortaya çıkacaktır.

Müvekkile……….. çalışmaktadır ve hafta içi mesai saatleri dahilinde mesleğini sürdürmektedir. Mesai saatleri içerisinde çalıştığı kurumda bulunması zorunlu olan bir kişinin saat 15:00’ a kadar girişi mümkün olan ‘‘DAY TİME’’ türü bir üyelik türünü seçtiğinin düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. İş bu yönden düşünüldüğü taktirde zaten söz konusu ibarenin sonradan müvekkilenin herhangi bir bilgisi olmaksızın davalı şirket çalışanlarınca yazıldığı zaten açıktır.

Davalı şirket, müvekkili yukarıda anlatmaya çalıştığımız hususlarda mağdur etmekle kalmamış ayrıca haksız ve hukuka aykırı bir şekilde müvekkilden para tahsil etmiş ve müvekkileyi mağdur etmiştir. Müvekkilenin doldurmuş olduğu başvuru formu gereğince tarafına ait …………. kredi kartının …………… tarihli faturasına …….,50 TL ve ………. tarihli faturasına da ………………,50 TL borç yansıtılmıştır. Söz konusu toplam …………..,00 TL lik tutar müvekkil tarafından ödenmiştir.(Ek-4)

Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız tüm hususlardan dolayı mağdur olan ve zarara uğrayan müvekkilenin uğradığı zararın tazmini amacıyla Sayın Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.
Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller :
1-……………….. tarihli başvuru formu(Ek-1)
2-Müvekkil tarafından davalıya faks çekilen dilekçe(Ek-2)
3- ……….. Noterliği ……….. yevmiye nolu ve …………….. tarihli ihtarnamesi(Ek-3)
4-Müvekkilenin davalıya ödeme yaptığına dair kredi kartı hesap ekstreleri(Ek-4)
5- Tanık:
…………….(TC:……………….
ADR: ………………………….
6-Bilirkişi incelemesi
7- Keşif
8- İsticvap
9- Yemin
10- Yargıtay içtihatları

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız ve hukuka aykırı başvuru formunun ve üyeliğin iptaline ve müvekkilenin yaşadığı mağduriyetin giderilerek davalıya ödemiş olduğu ………,00 TL’ nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tarafımıza iadesine, yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 05.06.2020
Davacı
……………
Vekilleri
Av………………………….

EKLER :
1- Vekaletname
2- Dilekçemizin davalılar için 1 nüsha fazlası
3- …………. tarihli başvuru formu(Ek-1)
4- Müvekkil tarafından davalıya faks çekilen dilekçe(Ek-2)
5……………. Noterliği ……….. yevmiye nolu ve ……………….tarihli ihtarnamesi(Ek-3)
6- Müvekkilenin davalıya ödeme yaptığına dair kredi kartı hesap ekstreleri(Ek-4)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir