Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tapu İptal ve Tescil Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Tapu İptal ve Tescil Davası Cevap Dilekçesi Örneği

…………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2021/…….. Es.

CEVAP VEREN(DAVALI): …………

VEKİLİ : Av. ……………..
……….

KARŞI TARAF(DAVACI): ……………….

VEKİLİ : Av. ……………………

KONU : Tapu iptali ve tescili davasına dair cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Karşı tarafın açtığı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Dava dilekçesindeki tüm iddialar gerçek dışıdır.Şöyle ki;

1- ……….. ili ………..Mahallesi ………. pafta, ………. ada ,………… parsel nolu taşınmazın önceki maliki ………….. , …………. tarihinde …………. Noteri .. ………. vekili imzaya yetkili Başkatip …………….. ‘ ya nüfus cüzdanını ibraz ederek bizzat başvurmuş ; tanıklar ………….. ve ……………’in huzurunda oğlu …………… taşınmaz alım satım , ipotek verme ve kaldırma ve banka hesaplarından para çekme konusunda düzenleme şeklinde vekaletname ile vekil tayin etmiştir. Dolayısıyla söz konusu düzenleme şeklindeki vekaletname HMK m. 206/f.1 gereği resmi senet niteliğinde ve dolayısıyla HMK m.204/f.1 gereği kesin delil niteliğindedir.

2- Davacı vekili , davacının ilköğretim mezunu olup okur yazar olduğunu ve önceki resmi işlemlerinde imza kullanmasına karşılık ; noterden düzenleme şeklinde düzenlenen vekaletnamede sol el baş parmağını basmasını söz konusu resmi belgenin sahteliği için yeterli görmüş ve kanunun lafzının dışına çıkarak adeta kanun koyucu gibi davranmış ve imza atma – parmak basma açısından okur yazar olup olmama gibi bir ayrım yapmıştır. Oysa BK. md. 15 ‘ te imza makamına kaim olacak işaretler başlığı altında ‘’ İmza vaz’ına muktedir olamıyan her şahıs, imza yerine usulen tasdik olunmuş ve el ile yapılmış bir alamet vazetmeğe yahut resmi bir şahadetname kullanmağa mezundur.’’ demektedir. Dolayısıyla kanunun lafzında bu şekilde herhangi bir ayrım bulunmamakta ; buna karşılık ‘‘… imza vaz’ına muktedir olamıyan her şahıs…’’ ibaresi yer almaktadır. Davacı müvekkilenin yaşı da gözönüne alındığında imza atmak yerine parmak basması gayet normaldir ve yapılan işlemde BK m.15 , HMK. m. 206 ve Noterlik Kanunu m. 75 ‘ deki şartlar tamamen sağlanmıştır. Davacı ………….. , oğlu …………………..’i taşınmaz alım satım , ipotek verme ve kaldırma ve banka hesaplarından para çekme konusunda gerekli şekil şartlarının tümü sağlanarak ….. tarihli …… yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletname ile vekil tayin etmiştir. Dolayısıyla davacı tarafın söz konusu vekaletnamenin sahte olduğu iddiası her türlü hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.
3- …………… Tapu Müdürlüğü , Yetkili Müdür Yardımcısı ……………. huzurunda müvekkil şirketi temsilen yetkili ………….. ile ………………..’i vekaleten …………. …………… arasında söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili bütün hususlarda anlaşılmış , satış bedeli nakden ve tamamen ödenmiş ve ……………. tarihli ……………..yevmiye nolu resmi senet düzenlenmiş ve tasdik olunmuştur. Müvekkilimiz , bütün bu işlemleri gerçekleştirirken davacının oğluna verdiği düzenleme şeklindeki vekaletnameye güvenerek hareket etmiştir. Her ne kadar söz konusu vekaletname kanunun aradığı bütün şartlara haiz olsa da; söz konusu vekaletnamenin sahte olduğu varsayımından yola çıksak bile müvekkilimiz iyiniyetli üçüncü şahıs konumundadır ve müvekkilimizin korunmaması objektif iyiniyet kurallarıyla bağdaşmayacaktır. Çünkü müvekkilimiz davacı ile oğlu arasındaki ilişkiyi ve ya noterden düzenleme şeklinde düzenlenen vekaletnamenin sahte olabileceğini bilmemektedir ve bilecek durumda da değildir. Dolayısıyla anayasal güvence altına alınmış mülkiyet hakkı çerçevesinde müvekkilimizin iyiniyetli ayni hak iktisabının korunması gerekir.

DELİLLER :

Dava konusu taşınmazın tapu kayıtları , noter kayıtları , yemin ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEK :

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı müvekkilimiz aleyhine açılan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi ile …. ili …. Mahallesi … pafta, …. ada ,…. parsel nolu taşınmaza konulan ihtiyari tedbirin kaldırılmasına ve yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2021 Davalı Vekilleri Av. ………………..

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir