➡️ Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.
  • ÖZET:
  • ➡️ HMK’nin 104. maddesine göre adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
  • ➡️ Dosya kapsamında yapılan incelemede; davalı vekiline gerekçeli karar tebliği adli tatil içerisinde yapıldığı, bu sebeple sürenin 31 ağustostan itibaren bir hafta uzamış sayılacağı, uzayan sürenin 7 eylül tarihine karşılık geldiği; ancak davalı vekilince kararın 08.09.2016 tarihinde temyiz edildiği görülmüş ve temyiz süresinin geçmiş olduğu anlaşılmıştır.

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi         

2018/6559 E.  ,  2020/7073 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

El atmanın önlenmesi ve ecrimisil istemlerine ilişkin olan davada Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; davalılar vekiline gerekçeli karar evrakı 01.08.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili tarafından karar 08.09.2016 tarihinde temyiz edilmiştir.
HMK’nin Geçici 3. maddesi uyarınca HUMK’un 427 ila 454. maddeleri halen yürürlüktedir. HUMK’un 432.maddesi hükmüne göre temyiz süresi 15 gündür. Aynı Kanun’un 434. maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre, temyiz isteği harca tabi ise, harcın yatırıldığı tarihte, harca tabi değilse temyiz defterine kayıt edildiği tarihte yapılmış sayılır.
HMK’nin 104.maddesine göre adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Dosya kapsamında yapılan incelemede; davalı vekiline gerekçeli karar tebliği adli tatil içerisinde yapıldığı, bu sebeple sürenin 31 ağustostan itibaren bir hafta uzamış sayılacağı, uzayan sürenin 7 eylül tarihine karşılık geldiği; ancak davalı vekilince kararın 08.09.2016 tarihinde temyiz edildiği görülmüş ve temyiz süresinin geçmiş olduğu anlaşılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davalılar vekilinin temyiz dilekçesinin reddine taraflarca HUMK’un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 11.11.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir