Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Telefona gönderilen “sen kürtaj mı oldun” şeklindeki mesaj hakaret suçunu oluşturur.

Telefona gönderilen “sen kürtaj mı oldun” şeklindeki mesaj hakaret suçunu oluşturur.

  • Sanığın, katılana attığı mesajdaki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
  • Kanuna aykırı…

Karar İçeriği

Yargıtay 18. Ceza Dairesi        

 2019/202 E.  ,  2020/492 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakaret
HÜKÜM : Beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak,
Sanığın, katılana attığı mesajdaki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2020 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

(Muhalif)


KARŞI OY

Yerel Mahkemece sanık hakkında hakaret ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında sanığın beraatine karar verilmiş. Dairemizce çoğunluk görüşüyle sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturduğu bahisle Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.
İncelenen Yerel Mahkeme dosyasında katılan ile sanığın olaydan yaklaşık üç dört sene önce arkadaş oldukları ve ayrıldıkları katılanın okumak için Bartın’a gittiği aksi ispatlanamayan sanık savunmalarına göre de Karaman’da bulunan sanığın bir alkol masasında katılanın kürtaj olduğundan bahsedildiği, bunun üzerine sanığın katılanın telefonuna “sen kürtaj mı oldun” şeklinde mesaj çektiği görülmektedir. Sanık alkol masasında bu şekilde konuşulması sebebiyle yalnızca olayın gerçek olup olmadığını öğrenmek için bu mesajı çektiğini ve herhangi bir hakaret kastının olmadığını savunmuştur. TCK’nın 125. maddesinde hakaret suçu düzenlenmiş ve “bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde somut bir fiil ve olgu istinat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin” cezalandırılmasını öngörmüştür. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun düzenlemesinin ilk halinde “yakıştırmalarda bulunmak” eylemi de hakaret olarak kabul edilmişse de 29/06/2005 tarihli 5377 sayılı Kanun ile bu fiil hakaret tanımından çıkarılmıştır. Bu kapsamda daha önce arkadaşı olan katılan hakkında olumsuz bir duyum alan sanığın yalnızca bunun doğru olup olmadığını öğrenmek amacıyla her hangi bir isnatta bulunmadan yalnızca soru mahiyetinde katılana “sen kürtaj mı oldun?” şeklindeki mesajın TCK’nın 125. maddesindeki hakaret suçunu oluşturmadığı kanaatindeyim. Ayrıca sanığın daha sonra katılana her hangi bir şekilde kürtaj olduğunu isnat eden başka bir eyleminin olduğu da dosyaya yansımamıştır. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında yalnızca soru şeklinde çekilen mesajın hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığından Yerel Mahkemece verilen beraat kararı ve gerekçesi yerinde görüldüğünden kararın onanması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir