➡️ Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanılarak, kişi, kurum ve kuruluşlara, notere ihtiyaç duymaksızın, hızlı bir biçimde ihtarname gönderilebilir, başvuru yapılabilir.

➡️ İhtiyaç iddiasına dayalı tahliye davalarında davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.
➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : ………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: ………………..

VEKİLİ : Av. …………….

KARŞI TARAF : …………… – T.C. Kimlik No:………..………………
Adr: ……………..

KONU : Tarafınızla müvekkil arasında akdedilmiş olan ……………….. tarihli kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinin sona erdiği ………… tarih itibariyle kiralanan mecurun ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap,

Tarafınız ile müvekkil arasında “……………….. Mahallesi ……………… Sok. No:93 ………………….” adresinde bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ……………. tarihli kira sözleşmesi, …………… tarihinde sona erecek olup; iş bu kira sözleşmesi ihtiyaç nedeniyle yenilenmeyektir.

Halihazırda müvekkilin kirada oturması, Ankara’da herhangi bir konutunun olmaması ve sürekli ve zorunlu ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ……….. olarak kira sözleşmesinin bitimi tarihinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde aleyhinize “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı, yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 07.04.2022

İHTAR EDEN

Vekili
Av. …………….


Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : ………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: ………………..

VEKİLİ : Av. …………….

KARŞI TARAF : …………… – T.C. Kimlik No:………..………………
Adr: ……………..

KONU : Müvekkil ……………….. kiracı olarak oturduğunuz taşınmazı ……….tarihinde satın almış olup ………… tarih itibariyle kiralanan mecurun ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap,

Müvekkil   ……………….. , kiracı olarak oturduğunuz taşınmazı ……….tarihinde satın almış olup Tapu fotokipisi ekte bilginize sunulmuştur.

Halihazırda müvekkilin kirada oturması, Ankara’da herhangi bir konutunun olmaması ve sürekli ve zorunlu ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ……….. olarak ihtardan itibaren 6 ay içinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmeniz; muaccel olan aylık kira bedelini müvekkile ait TR……………..Iban nolu banka hesabına yatırmanız; aksi takdirde aleyhinize “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı, yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 07.04.2022

İHTAR EDEN

Vekili

Av. ……..