Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği


  • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açma Süresi Ne Kadar?
  • Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK.’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.
  • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açma Süresi Ne Kadar?
  • İhtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak tahliye davalarının belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde bu kanunun 328. maddesinde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılması gerekir.
  • TBK.’nun 353. maddesi uyarınca kiraya veren, daha önce veya en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse dava, bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabilir. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkin olup, davalı ileri sürmese bile mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : ………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: ………………..

VEKİLİ : Av. …………….

KARŞI TARAF : …………… – T.C. Kimlik No:………..………………
Adr: ……………..

KONU : Müvekkil ……………….. kiracı olarak oturduğunuz taşınmazı ……….tarihinde satın almış olup ………… tarih itibariyle kiralanan mecurun ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap,

Müvekkil   ……………….. , kiracı olarak oturduğunuz taşınmazı ……….tarihinde satın almış olup Tapu fotokipisi ekte bilginize sunulmuştur.

Halihazırda müvekkilin kirada oturması, Ankara’da herhangi bir konutunun olmaması ve sürekli ve zorunlu ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ……….. olarak ihtardan itibaren 6 ay içinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmeniz; muaccel olan aylık kira bedelini müvekkile ait TR……………..Iban nolu banka hesabına yatırmanız; aksi takdirde aleyhinize “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı, yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 07.04.2022

İHTAR EDEN

Vekili
Av. …………….

Bir Cevap Yazın