……….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

Trafik Cezasına

İtiraz Eden       : …………… – T.C. Kimlik No: ………….

                           Adr: …………

 

Vekili               : Av. …..

                    ……………

 

Konu               : ……….. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından düzenlen 17.09.2021 tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

Açıklamalar      :

Müvekkil aleyhine 17.09.2021 tarih ve …………sıra nolu tutanakta geçen trafik cezası açıkça kanuna aykırıdır. Bu yüzden bu karara itiraz etme mecburiyetimiz doğmuştur. Şöyle ki;

1-) Müvekkil adına kayıtlı ……….. plaka sayılı minibüsün, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/1-g maddesi hükmüne istinaden ‘’aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri’’ nedeniyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu 17.09.2021 tarihli toplam ……,00-TL bedelli trafik idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.

2-) İş bu tutanak müvekkilin gıyabında düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Bu hususta 5326 sayılı kanunun 25.maddesi,

“İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

a) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,

b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği açık bir şekilde yazılır. Tutanakta ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.” hükmüne amirdir.

          Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır.

          İlgili kaza tutanağında müvekkilin trafiği aksatacak veya  tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiğine dair herhangi bir somut delilde bulunmamaktadır.

          3-) Müvekkile ait ……….. plakalı minibüs şehir içi yolcu taşımacılığında dolmuş olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda müvekkile ait araç, sürekli yolcu inip binmesinden dolayı sağ şeritten ve hız limitlerini aşmadan seyretmektedir. Ayrıca cezanın kesildiği caddede trafik akışı yoğundur. Bu kapsamda müvekkilin mesleği gereği sağ şeritten seyretmesi ve cezanın kesildiği caddede trafik akışının yoğun olması nedeniyle ardı ardına ve birden fazla şerit değiştirmesi olanaklı değildir.

          4-) Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı kesen Fahri Trafik Müfettişinin insiyatifine bırakılarak herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için Sayın Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

          Müvekkilin 30.09.2021 tarihli itiraz dilekçesi ve 17.09.2021 tarih ve ……….sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ekte sunulmuştur.

 

Hukuki Nedenler : 2918 numaralı KTK ve ilgili yasal mevzuat.

 

Sonuç ve İstem   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Beyan ve itirazlarımızın dosyaya kabulü ile,
  • Müvekkil aleyhine ve yasalara aykırı olarak düzenlene 17.09.2021 tarihli ve ……….. sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.07.10.2021

    İtiraz Eden

                                                                        ………..

 Vekili

                                                                                 Av. …….

 

EKLER:

1-) 17.09.2021 tarih ……… sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (EK-1),

2-) Onanmış vekaletname sureti.

Bir Cevap Yazın