Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı:

Dava açma konusunda Özel Süreye Tâbi bir idari işlemde dava açma süresi gösterilmemişse
➡️ Vergi mahkemelerinde 30 günlük
➡️ Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 günlük genel dava açma süreleri uygulanır.

Anayasa Madde 40/2:

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.

 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması
MADDE 40- Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.
Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2022/1)

Bir Cevap Yazın