Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz.

  • ÖZET;
  • Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi, mirasbırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde mirasbırakanın yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Ölüme bağlı tasarrufta mirastan çıkarma sebebi gösterilmişse ıskat geçerlidir. Mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispat etmek çıkarmadan yararlanan mirasçıya ait bulunmaktadır.
  • TMK’nın 512/3. maddesinde “Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur” düzenlemesine yer verilmiştir.
  • Somut olayda, mahkemece mirastan ıskat sebebi olarak gösterilen olayların kanıtlanamadığı gerekçesiyle davacının saklı payı hesaplanarak davalılardan tahsiline hükmedilmiştir. Dairemizce “TMK’nın 512/3. maddesi uyarınca ıskat sonucu ölüme bağlı tasarrufun mirasçının saklı payı dışında yerine getirilmesine karar verilmesi gerekirken davanın kısmen kabulüne karar verilmesi ve tenkis hesaplaması yapılması doğru görülmediğinden” düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  • Bu defa yapılan incelemede ise; hükümde düzeltilmesi yoluna gidilen “kısmen” ibaresi ile “b” ve “c” bentlerinin bulunmadığı, maddi hata sonucu anılan düzeltmelerin yapıldığı anlaşılmış, karar düzeltme talebinde bulunanın davacı olması ve hükmün onanması talebinde bulunması da dikkate alınarak Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 17.05.2021 tarihli 2018/3342 Esas, 2021/3230 Karar sayılı ilamının kaldırılarak hükmün onanması gerektiğinden karar düzeltme talebinin kabulü ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi         

2021/6254 E.  ,  2022/876 K.

“İçtihat Metni”

7. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki mirsaçılıktan iskatın iptali davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 17/05/2021 gün ve 2018/3342 Esas, 2021/3230 Karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _


Dava, vasiyetname yolu ile mirasçılıktan çıkarmaya (ıskata) ilişkin ölüme bağlı tasarrufun iptali isteğine ilişkindir.
Davacı vekili, mirasbırakan …’ın davacıyı Yatağan Noterliğinin 27.10.2004 tarih ve 8488 yevmiye numaralı vasiyetnamesiyle mirasından ıskat edildiğini belirterek, bahsi geçen ölüme bağlı tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, ilk olarak davanın reddine karar verilmiş; hükmün Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 04.11.2013 tarihli, 2013/1906 Esas, 2013/25049 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece yeniden yapılan yargılama sonunda;
“ 1-Davacı tarafın vasiyetnamenin iptaline yönelik açtığı davanın reddine,
2-Davacı tarafça mirastan ıskatına yönelik tasarrufun iptali için açılan davanın;
a) Davalı … yönünden kabul beyanı nedeniyle kabulü ile, 26.923,56TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
b) Diğer davalılar yönünden 67.308,91TL’nin Şennur dışındaki davalıların her birinden 13.461,78’er TL olmak üzere alınarak davacıya verilmesine,” karar verilmiştir.
Hükmün davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 17.05.2021 tarihli 2018/3342 Esas, 2021/3230 Karar sayılı ilamı ile hüküm sonucunun düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Davacı vekili karar düzeltme dilekçesinde, ilamın maddi hata içerdiğini, yerel mahkeme hükmünün davalılarca temyiz edilmediğinden kesinleştiğini ve icra işlemi başlattıklarını belirtmek suretiyle düzelterek onama kararının kaldırılarak hükmün onanması talebinde bulunmuştur.
Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi, mirasbırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde mirasbırakanın yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Ölüme bağlı tasarrufta mirastan çıkarma sebebi gösterilmişse ıskat geçerlidir. Mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispat etmek çıkarmadan yararlanan mirasçıya ait bulunmaktadır.
TMK’nın 512/3. maddesinde “Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, mahkemece mirastan ıskat sebebi olarak gösterilen olayların kanıtlanamadığı gerekçesiyle davacının saklı payı hesaplanarak davalılardan tahsiline hükmedilmiştir. Dairemizce “TMK’nın 512/3. maddesi uyarınca ıskat sonucu ölüme bağlı tasarrufun mirasçının saklı payı dışında yerine getirilmesine karar verilmesi gerekirken davanın kısmen kabulüne karar verilmesi ve tenkis hesaplaması yapılması doğru görülmediğinden” düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Bu defa yapılan incelemede ise; hükümde düzeltilmesi yoluna gidilen “kısmen” ibaresi ile “b” ve “c” bentlerinin bulunmadığı, maddi hata sonucu anılan düzeltmelerin yapıldığı anlaşılmış, karar düzeltme talebinde bulunanın davacı olması ve hükmün onanması talebinde bulunması da dikkate alınarak Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 17.05.2021 tarihli 2018/3342 Esas, 2021/3230 Karar sayılı ilamının kaldırılarak hükmün onanması gerektiğinden karar düzeltme talebinin kabulü ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 17.05.2021 tarihli 2018/3342 Esas, 2021/3230 Karar sayılı düzelterek onama kararının KALDIRILMASINA, hükmün ONANMASINA, yatırılan karar düzeltme harcının iadesine, 09.02.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın