Çok Okunanlar
Anasayfa » AYM KARARLARI » Anayasa Mahkemesi’nden Üç İhlal/İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi’nden Üç İhlal/İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin bazı kanun maddelerini iptal ettiği kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü (15.09.2023) sayısında yayınlandı

Anayasa Mahkemesi,

22.06.2023 Tarihli ve E: 2022/134, K: 2023/116 Sayılı Kararı ile 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi1 2,

22/6/2023 Tarihli ve E: 2023/33, K: 2023/117 Sayılı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesinin (15) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde… “ ibaresini,3

13/7/2023 Tarihli ve E: 2023/117, K: 2023/121 Sayılı Kararı ile 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına dair Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının “…maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler.”4 bölümünü iptal etti.


 1. Bağışlama sayılan tasarruflar:
  Madde 28 – Yirmi yedinci maddenin tatbikı bakımından aşağıdaki tasarruflar bağışlama hükmündedir:
  1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlariyle, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar,.. ↩︎
 2. İptal hükmü kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. ↩︎
 3. GEÇİCİ MADDE 7 (Ek: 26/6/2012-6335/38 md.)

  (15) Bu maddede düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşmelerde öngörülen usullere göre hareket edilir. Bu madde gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek malvarlığı, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal eder. Hazine bu şirket ve kooperatiflerin borçlarından sorumlu tutulmaz. Tasfiye memurlarının sorumlulukları konusunda, özel kanunlardaki sorumluluğa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun veya Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır. Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir.
  .. ↩︎
 4. Tazminat hakkı
  Madde 3 – Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri; madenler üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler, işletme ve arama hakları yoktur, maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler.
  ↩︎

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir