Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Boşanma davasında kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmadan karar verilmesi – Kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığının araştırılması gerektiği…

Boşanma davasında kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmadan karar verilmesi – Kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığının araştırılması gerektiği…

Kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmaması -Kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığı araştırılarak, kadın lehine Türk Medeni Kanunun 175. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekir.

  • ÖZET;
  • Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davalı kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığı araştırılarak, kadın lehine Türk Medeni Kanunun 175. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şeklide karar verilmiş olması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

İLGİLİ ;

➡️ Boşanma davasında aldatma şiddetten daha ağır kusur olarak değerlendirilebilir.

➡️ Boşanma davasıda, eşlerin sadakat yükümlülüğü evliliğin hukuken sona ermesine kadar devam eder.

➡️ Sadakatsizlik ve Eşlerin Kusur Durumu- Emsal Yargıtay Kararları

➡️ Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü, evliliğin kurulmasıyla başlayıp evlilik birliğinin herhangi bir nedenle (iptal, ölüm, boşanma vb.) sona ermesine kadar devam eder.

➡️ Yargıtay; Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna dair bir delil bulunmaması halinde, cinsel ilişkinin sağlanamamasından erkek eşin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

➡️ Aldatan Eşe Yapılan Hakaret(zürriyetsiz, dürzü, gavat) Kusur Sayılır mı?

➡️ Boşanma Davası Dilekçe Örneği-Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle

➡️ Boşanma davasında aldatma şiddetten daha ağır kusur olarak değerlendirilebilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         

2017/896 E.  ,  2017/3360 K.

“İçtihat Metni”Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından; kusur belirlemesi, maddi tazminat ve nafakalar yönünden, davalı kadın tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davalı kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığı araştırılarak, kadın lehine Türk Medeni Kanunun 175. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şeklide karar verilmiş olması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
3-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat (TMK m. 174/1) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) ve (3.) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.03.2017(Pzt.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir