NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
…….

DAVACI : Adı Soyadı , T.C.Kimlik No:
ADRES :………
VEKİLİ: Av………
ADRES:…….


DAVALI :……….
ADRES :
KONU : Arazi Toplulaştırma İşleminin İptali Talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- … İli, … İlçesi, … Köyü,…. Ada …..pafta….parselde yer alan müvekkile ait arazi toplulaştırma projesine istinaden toplulaştırmaya dahil edilerek yeni mülkiyet tesisi ve yeni parselasyon planlaması yapılarak …/…/…. tarihinden itibaren askıya çıkarılmıştır.
2- Müvekkile ait taşınmazın bulunduğu alanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca arazi toplulaştırması yapılmasının kararlaştırıldığı idari işlemde, proje alanındaki toprakların derecelendirilmesinden sonra parselasyon haritasının ve yeni mülkiyet listelerinin yapılarak, bu uygulama sonucunda müvekkile, sahibi bulunduğu ….. İli, …. İlçesi, …. Köyü, …. mevkii, … parsel sayılı taşınmaza karşılık yeni oluşan … ada, … parsel; … ada, … parsel ve … ada, … parsel sayılı taşınmazlar verilmiştir.
3-…/…/…. tarihinden itibaren askıya çıkan toplulaştırma projesine süresinde arazi derecelendirme komisyonuna başvurularak, arazi derecelendirme haritası ile liste ve tablosuna ilişkin itirazlar sunulmuş ancak komisyonun …/…/… tarihli kararı ile başvurunun reddine karar verilmiştir.
4-Müvekkile verilen arazi incelendiğinde görülecektir ki….(Bu kısımlar dosya durumuna göre doldurulmalıdır.)

7-Arz ve izah edilen nedenlerle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca tesis edilen arazi toplulaştırması projesinin ve arazi derecelendirme haritası ile liste ve tablosun iptaline karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : Arazi toplulaştırma yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER :Arazi toplulaştırmasına ilişkin parselasyon haritası ve mülkiyet listesi,Arazi Derecelendirme Komisyonuna yapılan başvuru ve cevabi yazısı,tanık,bilirkişi ve sair yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah edilen nedenlerle

a) Müvekkile ait sahibi bulunduğu ….. İli, …. İlçesi, …. Köyü, …. mevkii, … parsel sayılı taşınmaza karşılık yeni oluşan … ada, … parsel; … ada, … parsel ve … ada, … parsel sayılı taşınmazların verilmesine dair arazi toplulaştırmasına ilişkin parselasyon haritası ve yeni mülkiyet listesine ilişkin Arazi Derecelendirme Komisyonu kararının iptaline karar verilmesini,

b) Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili

EKLER:

NOT: Dilekçe Örneği Avukat ve Hukukçular için örnek amaçlı paylaşılmıştır. Her dilekçe özel kendi durumuna göre doldurulmalıdır. Bu konuda hukuki yardım alınması tavsiye olunur. Dilekçenin kendi özel duruma göre doldurulması kişinin kendi sorumluluğundadır. Bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir