Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Mal Beyanında Bulunmama Suçu ve Cezası

Mal Beyanında Bulunmama Suçu ve Cezası

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Hapis ile tazyik” başlıklı

76. maddesinde:

“Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı” başlıklı 77. maddesinde:

“İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.”

“Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası” başlıklı 339/1. maddesinde:

“Sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde vaki tezayütleri bu Kanun mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul bir mazereti olmaksızın yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifahi surette bildirmezse ve bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.” şeklindeki düzenlemeler bulunmaktadır.


İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

  1. Mal Beyanından sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası

İlgili Dilekçe Örnekleri

Mal Beyanında Bulunma Dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir