Öne Çıkanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna konulan kameranın komşunun giriş kapısı ve pencerelerini kaydetmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturur.

Evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna konulan kameranın komşunun giriş kapısı ve pencerelerini kaydetmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturur.

Evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna konulan kameranın komşunun  giriş kapısı ve pencerelerini kaydetmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturur.

ÖZET :

  • Müvekkilleri ile davalının aynı binada müvekkillerinin alt katta davalın üst katta oturduğu davalının evin girişine avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğu kameraların müvekkilerinin evin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığı özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek elatmanın önlenmesine ve kameraların kal’ine karar verilmesi..

İLGİLİ ;

➡️ Apartman ortak alanlarına kamera taktırabilmek için kat maliklerinin 5’te dördünün rızası gerekir.

➡️ Konuşmaların tarafı olan kişinin telefon görüşmesini kaydetmesi ve hukuk davasında kulanması suç mudur?

➡️ Konuşmaların tarafı olan kişinin telefon görüşmesini kaydetmesi ve hukuk davasında kullanması – Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu – Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu


Karar İçeriği

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

2016/2792 E. , 2018/6717 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 04.09.2013 gününde verilen dilekçe ile komşuluk hukukundan kaynaklanan elatmanın önlenmesi ve kal talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.07.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, elatmanın önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir.
Davacılar vekili; müvekkilleri ile davalının aynı binada müvekkillerinin alt katta davalın üst katta oturduğu davalının evin girişine avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğu kameraların müvekkilerinin evin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığı özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek elatmanın önlenmesine ve kameraların kal’ine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, kameraları güvenlik için taktırdığını, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 nolu kameraların kal’ine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- Hükmün 2. bendinde; bu kameraların (2, 3, 4 ve 5 no’lu ) kararın kesinleşmesinden itibaren 1 haftalık kesin süre de davalı tarafça kal’i ne, aksi halde masrafı davalı taraftan alınmak sureti ile davacılar tarafından kaldırılmasına, şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiş ise de; belirtilen bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent uyarınca hüküm fıkrasının 2. bendindeki “aksi halde masrafı davalı taraftan alınmak sureti ile davacılar tarafından kaldırılmasına” şeklindeki kısmın hüküm fıkrasından çıkarılmasına hükmün HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir