Destekten yoksun kalma tazminatı; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesinin 3. bendinde düzenlenmiş olup, “Ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların tazmini gerekmektedir”. Bu maddeye göre, haksız fiilin doğrudan doğruya muhatabı olmayan, ancak bu haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan ölüm olayından zarar gören ya da ileride zarar görmesi güçlü olasılık içinde bulunan kimselere tazminat hakkı tanınmıştır.


……………. NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Davacılar :
1-)…………..
.
2-)………….

Vekili : Av.
(Adres antettedir.)

Davalı : …………….Sigorta A.Ş.
Adr:

DAVA KONUSU : Trafik kazasında destekleri …………..’ı kaybeden davacılar baba …………. ………….. …………… ve yine trafik kazasında destekleri ……………. kaybeden davacılar baba …………….. ve ……………… ın, 6100 sayılı Yasa’nın 107. Maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, destekten yoksun kalma tazminat tutarı belirlenerek, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak ve sigorta limitleri aşılmamak üzere üzere) temerrüt tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi istem ve arzıdır.

Harca Esas Değer: Bedensel zararlardan kaynaklı; 000,00-TL(Maddi tazminat)

AÇIKLAMALAR :
1- Kazanın Oluş Şekli:
…………. günü dava dışı ………… sevk ve idaresindeki …………… plaka sayılı araç K…………… İlçesi istikametinden ………….. İlçesi istikametine seyri sırasında, …………. Caddesi ışıklı kavşağına aşırı süratli bir şekilde girerek ………… İlçesi …………………… Mahallesi istikametinden …………. Mahallesi istikametine seyir eden sürücü …………….sevk ve idaresindeki ……………. plakalı araca çarpması sonucu dava konusu kaza meydana gelmiş; bu kaza nedeniyle müvekkiller ……………. ve ……………. desteği ……………. olay yerinde hayatını kaybetmiş ve yine müvekkiller ……… ve ………… ın desteği …………. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir(Kaza Tespit Tutanağı, .……….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/………….. Soruşturma numaralı dosyası.) 2- Kusur: Olay yeri trafik ekiplerince düzenlenen Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda; kaza yerinin ışıklı kavşak olduğu hangi sürücünün ışık ihlali yaptığının tespit edilemediği, çarpma noktası, araçların durma mesafesi ve kavşağın özelliğine göre ;

Sürücü …………. ın araçlara ilk geçiş hakkını vermemek ve araçların hızını kavşaklarda azaltmamak kurallarını ihlal ettiği,
Sürücü ………… ise yaya geçitlerine yaklaşırken araçların hızını azaltmamak ve kavşaklarda araçların hızını azaltmamak kurallarını ihlal ettiği kanaatine varılmıştır.
Her ne kadar kaza tespit tutanağında sürücü ……………. kusurlu bulunsa da soruşturma dosyası kapsamında trafik ekiplerince yapılan ölçümlerde de belirtildiği üzere sürücü …………. sevk ve idaresindeki …………… plakalı araç, sürücü ………….. sevk ve idaresindeki ………… plakalı motosiklete çarptıktan sonra …… metre uzaklıkta durabilmiştir. Bu husus ………….. kontrolündeki aracın kaza sırasında aşırı süratli olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde gözler önüne sermektedir. Yine her ne kadar kaza tespit tutanağında ışıklı kavşak olan kaza yerinde hangi sürücünün ışık ihlali yaptığının tespit edilemediği belirtilmişse de; tarafımızca Sayın Mahkemeye bildirilecek kaza anını görmüş tanıkların beyanlarıyla ……………. plakalı aracı kullanan dava dışı …………….. in kırmızı ışık ihlali yaptığı ve dolayısıyla %100 kusurlu şekilde kazaya sebebiyet verdiği tespit ispatlanacaktır.
Dava konusu kaza, davalı sürücü idaresindeki …………… plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yaparak aşırı süratli bir şekilde ışıklı kavşağa girmesi sebebiyle gerçekleşmiştir.
Toplanan delillere göre Sayın Mahkemenizce görevlendirilecek bilirkişilerden rapor alındıktan sonra sürücü ……………. %100 kusurlu şekilde kazaya sebebiyet verdiği tespit edilecektir.(Tanık anlatımları, Kaza Tespit Tutanağı, ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/…… Soruşturma numaralı dosyası, Kusur incelemesi)
3- Ölenlerin destekliği:
a) ………….. günü geçirdiği trafik kazası sonucu, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden davacılar ……….. ve …………… desteği ………….. /………..2002 doğumludur. Davacıların desteği, kaza neticesinde vefat etmeseydi davacılara hayatı boyunca destek olacaktı. (Tanık Anlatımları, Nüfus Kayıtları)
b) ……….. günü geçirdiği trafik kazası sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden davacılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden davacılar …………. ve ……. ……….’ın desteği ……………… ………2000 doğumludur. Davacıların desteği, kaza neticesinde vefat etmeseydi davacılara hayatı boyunca destek olacaktı. (Tanık Anlatımları, Nüfus Kayıtları
4- Destekten yoksun kalanlar:
a) Müteveffa ………….’ın ölümü ile ………….. doğumlu babası müvekkil ………….. ve ………….. doğumlu annesi müvekkil ……………….. onun maddi desteğinden yoksun kalmışlardır.(Aile nüfus tablosu)
b) Müteveffa …………… ölümü ile ………….. doğumlu babası müvekkil ……………… ve …………. doğumlu annesi müvekkil …………….. onun maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)
5-Maddi tazminat isteği:
Davamız 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre ‘belirsiz alacak davası’ olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman bilirkişiden alınacak rapora göre belirlenecek maddi tazminat tutarlarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra, hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. (Kusur için Bilirkişi Raporu, Hesap Bilirkişi Raporu, Tanık Anlatımları, Yargıtay İçtihatları)

6-Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğu: Sürücü ……………..’e ait …………….. plakalı araç, kaza tarihi itibariyle geçerli ekte fotokopisini sunduğumuz trafik sigortası poliçesi ile davalı ……………. Sigorta A.Ş’ ye sigortalı bulunduğundan, sorumluluk sınırları içinde sigorta şirketi dava edilmiştir.

Tarafımızca dava açılmadan önce davalı …………….. Sigorta Şirketi’ne …………… tarihinde yazılı dilekçeler ile başvuru yapılmıştır. (EK-4). Davalı sigorta şirketi açısından temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiz istenmiştir. (……… p.s.’lı ve ………. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi)Bu nedenlerden ötürü Sayın Mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Dayanak : 2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK ve ilgili yasal mevzuat.
Deliller :
1- Kaza tespit tutanağı(EK-1),
2- …….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/……….Soruşturma numaralı dosyası(EK-2),
3- …………. p.s.’lı …………… Başlangıç – ………….. Bitiş Tarihli ve ……………. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesinin(EK-3) ve hasar dosyasının onaylı bir örneğinin celbi için davalı …………. Sigorta A.Ş’ye yazılacak müzekkere,
4- Tarafımızca ……………. tarihinde sigorta şirketine yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi-alındı makbuzu(EK-4),
5- Kusur Tespiti için Bilirkişi İncelemesi,
6- DYK Hesap Bilirkişi Raporu,
7- Davacıların nüfus kayıt örnekleri,
8- Tanık beyanları(Tanık listesi tarafımızca ayrıca sunulacak olup; bu hususa ilişkin hakkımızı saklı tutmaktayız),
9- Bilirkişi incelemesi, Tarafların sosyal ekonomik durum araştırması, Doktrin ve Yargısal İçtihatlar, İsticvap, Her Türlü Yasal ve Takdiri Delil

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;
-Haklı davamızın kabulü ile,
-Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
– Trafik kazasında yaşanan ölümler nedeniyle destekleri ……………. kaybeden davacılar baba …………. ve anne ………………. ve yine trafik kazasında destekleri ……………. kaybeden davacılar baba …………… ve anne ………………. için 6100 sayılı Yasa’nın 107. Maddesi uyarınca maddi tazminat isteğinin incelenmesine, toplanacak delillere göre maddi tazminat hesabı yaptırılarak, şimdilik her bir davacı için ayrı ayrı 0000,00-TL olmak üzere TOPLAM 0000,00-TL maddi tazminatın olay tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline,
– Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 10.09.2020
Davacılar Vekili
Av. .

EKLER:
1) Kaza tespit tutanağı (EK-1),
2) ……….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/…………. Soruşturma numaralı dosyası (EK-2),
3) ……….. p.s.’lı ……….. Başlangıç – ……….. Bitiş Tarihli ve …………. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi (EK-3),
4) Tarafımızca ………….. tarihinde sigorta şirketine yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi –alındı makbuzu (EK-4),
5) Davalı için 1 nüsha dilekçe ve ekleri fazlası
6) Vekâletname sureti


İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

  1. Destekten yoksun kalma tazminatı davalarında çocukların ana-babaya destek olduklarının kabulü gerektiği
  2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında;hak sahibi eşin yeniden evlenmesi halinde destek süresinin ölümden yeniden evlendiği tarihe kadar olan dönemle sınırlıdır.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 22/06/2018 tarih 2016/5 E – 2018/6 sayılı kararında:

Ana ve/veya babanın çocuğunun haksız fiil ve veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, destek ilişkisinin varlığının ispatı için SGK’dan gelir bağlanması şartının aranmayacağı, destekten yoksun kalma tazminatı davalarında çocukların ana ve/veya babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiği kabul edilmiştir.