Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » İşçinin işyerinde sigara içmesi işyeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturuyorsa iş akdi haklı nedenle feshedilebilir.

İşçinin işyerinde sigara içmesi işyeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturuyorsa iş akdi haklı nedenle feshedilebilir.

ÖZET :

  • 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin kendi isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih sebepleri arasında gösterilmiştir.
  • İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı sebeple fesih hakkı” ortaya çıkar.
  • İşçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşması da gerekmez. Aynı bentte belirtilen işçinin otuz günlük ücretinin tutarıyla karşılanamayacak bir zarar vermesi, işin güvenliğini tehlikeye düşürmekten bağımsız bir fesih sebebidir.
  • Güvenlik hizmeti veren bekçinin uyuması veya görev yerini terk etmesi, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerde yasaklanmış olmasına rağmen sigara içilmesi, basınçla veya yüksek ısıyla çalışabilir bir cihazın kontrolü ile görevlendirilen işçinin görevini savsaması gibi durumlar, işin güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara örnek olarak verilebilir.
  • Somut olayda, 23.02.2011 tarihinden beri işyerinde çalışan davacının iş sözleşmesi, insan kaynakları yöneticisi tarafından yapılan rutin ortak alan denetlemesinde sigara içilmesi yasak olan soyunma odasında sigara içtiği ve yöneticinin sigarayı söndürüp savunma almak üzere davetine “iki gün oldu buraya başlayalı nasıl girersiniz” şeklindeki amirine karşı gelen davranışı gerekçe gösterilerek feshedilmiştir.
  • Dosya içeriğinden, davalı iş yerinde üretimde strofor gibi yanıcı malzemeler kullanıldığı, çıkacak basit bir yangının çok kısa bir süre içerisinde yayılmasının mümkün olduğu, davacının öncesinde de davalı iş yerinde tuvalette sigara içtiğinin tutanakla tespit edildiği, bu eyleminden dolayı hakkında disiplin kurulunca yevmiye kesme cezası verildiği,son olayda davacının imzalı savunmasında soyunma odasında sigara içerken yöneticiye yakalandığını kabul ettiği, ayrıca işyeri İç Yönetmeliğinin Yasaklar ve Cezalar başlıklı 33.maddesinde, sigara içilmez işareti bulunan yerlerde, fabrika üretim sahası içinde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak ve de taşımak işten çıkarma sebebi olarak belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda davacının eyleminin tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere etrafta bulunan maddelerin yanıcı nitelikte olması hususları göz önünde bulundurulduğunda tüm işyeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı kabul edilmelidir.
  • Tüm bu sebeplerle, somut olay bakımından, davalı işverenin davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (ı) alt bendinden yer alan “işçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi…” sebebine dayanarak haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekir.

 İçeriği

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         

2016/18381 E.  ,  2016/23243 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 23.02.2011 tarihinde davalı şirkette montaj operatörü olarak asgari ücret ile çalışmaya başladığını, davalı şirketin 17.06.2015 tarihinde soyunma odasında sigara içtiği gereçesiyle 18.06.2015 tarihinde sözlü olarak iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 md. gereğince haklı sebeple son verdiğini bildirdiğini, müvekkilinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin asıl sebebinin DİSK Sendikasına üye olmak istemesi ve iş yerinde Anayasadan doğan sendika hakkını kullanmak istemesi olduğunu, bu sebeple yapılan feshin geçersizliğine karar verilerek müvekkilinin işe iadesi ile sendikal tazminat ve boşta geçen süreleler nedeni ile ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 17.06.2015 tarihi itibari ile iş sözleşmesine ve İşyeri İç Yönetmeliğine aykırı olarak kapalı alanda sigara içerken yakalanmış olması sonucu disiplin kurul kararı ile İşyeri İç Yönetmeliğinin, Yasaklar ve Cezalar başlıklı 33. maddesi gereğince feshedildiğini, daha önce de kapalı alanda sigara içtiğinin tespit edilerek hakkında tutanak tutulduğunu, savunmasının talep edildiğini ve kendisine bu sebeple ihtar ve yevmiye cezası kesildiğini, ilgili İşyeri İç Yönetmeliğinin 33. mad. uyarınca önceki tüm ihtarlar da göz önünde bulundurularak işine son verildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, feshin geçerli bir sebebe dayandığı ve feshin son çare ilkesi olduğu davalı işverence kanıtlanmadığı, ayrıca işçiler arasında eşitlik yükümlülüğünün daha önce sigara içen kişiler olmasına rağmen işten çıkartılan işçinin olmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin kendi isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih sebepleri arasında gösterilmiştir.
İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı sebeple fesih hakkı” ortaya çıkar.
İşçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşması da gerekmez. Aynı bentte belirtilen işçinin otuz günlük ücretinin tutarıyla karşılanamayacak bir zarar vermesi, işin güvenliğini tehlikeye düşürmekten bağımsız bir fesih sebebidir.
Güvenlik hizmeti veren bekçinin uyuması veya görev yerini terk etmesi, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerde yasaklanmış olmasına rağmen sigara içilmesi, basınçla veya yüksek ısıyla çalışabilir bir cihazın kontrolü ile görevlendirilen işçinin görevini savsaması gibi durumlar, işin güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara örnek olarak verilebilir.
Somut olayda, 23.02.2011 tarihinden beri işyerinde çalışan davacının iş sözleşmesi, insan kaynakları yöneticisi tarafından yapılan rutin ortak alan denetlemesinde sigara içilmesi yasak olan soyunma odasında sigara içtiği ve yöneticinin sigarayı söndürüp savunma almak üzere davetine “iki gün oldu buraya başlayalı nasıl girersiniz” şeklindeki amirine karşı gelen davranışı gerekçe gösterilerek feshedilmiştir.
Dosya içeriğinden, davalı iş yerinde üretimde strofor gibi yanıcı malzemeler kullanıldığı, çıkacak basit bir yangının çok kısa bir süre içerisinde yayılmasının mümkün olduğu, davacının öncesinde de davalı iş yerinde tuvalette sigara içtiğinin tutanakla tespit edildiği, bu eyleminden dolayı hakkında disiplin kurulunca yevmiye kesme cezası verildiği,son olayda davacının imzalı savunmasında soyunma odasında sigara içerken yöneticiye yakalandığını kabul ettiği, ayrıca işyeri İç Yönetmeliğinin Yasaklar ve Cezalar başlıklı 33.maddesinde, sigara içilmez işareti bulunan yerlerde, fabrika üretim sahası içinde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak ve de taşımak işten çıkarma sebebi olarak belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda davacının eyleminin tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere etrafta bulunan maddelerin yanıcı nitelikte olması hususları göz önünde bulundurulduğunda tüm işyeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı kabul edilmelidir.
Tüm bu sebeplerle, somut olay bakımından, davalı işverenin davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (ı) alt bendinden yer alan “işçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi…” sebebine dayanarak haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekirken, feshin geçersizliği ve işe iade isteminin kabulü yönündeki mahkeme hükmünün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Davanın REDDİNE,
3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 31,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,20 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 280,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 13.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir