Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Polis memuruna hitaben: “Sen değil feriştahın gelse bu cezayı yazamaz, senin ile uğraşırım, ben sana gösteririm kime ceza yazdığını bilmiyorsun.” sözü görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturur.

Polis memuruna hitaben: “Sen değil feriştahın gelse bu cezayı yazamaz, senin ile uğraşırım, ben sana gösteririm kime ceza yazdığını bilmiyorsun.” sözü görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturur.

  • ÖZET :
  • Sanığın, kendisine trafik idari para cezası düzenlemek isteyen polis memuruna hitaben: “Sen değil feriştahın gelse bu cezayı yazamaz, senin ile uğraşırım, ben sana gösteririm kime ceza yazdığını bilmiyorsun.” şeklinde söz söylemek suretiyle tehdit etmek şeklindeki eyleminin bir bütün olarak TCK’nın 265/1. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsurlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıyla tehdit suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi, hatalı olup…..

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2020/10580 E.  ,  2020/17448 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
A- Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyizinde;
Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Hakaret suçunun aleni bir yer olan caddede işlenmesine rağmen, TCK’nın 125/4. maddesi uygulanmamış ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır. Ancak,
Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, TCK’nın 53/4. maddesi uyarınca, TCK’nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanamayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık … müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanunun 8/1 madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddeleri uyarınca bu aykırılık, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktasının; tebliğnameye uygun olarak TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımların hükümden çıkarılmak suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
B- Sanık hakkında tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyizinde ise;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak:
Sanığın, kendisine trafik idari para cezası düzenlemek isteyen polis memuruna hitaben: “Sen değil feriştahın gelse bu cezayı yazamaz, senin ile uğraşırım, ben sana gösteririm kime ceza yazdığını bilmiyorsun.” şeklinde söz söylemek suretiyle tehdit etmek şeklindeki eyleminin bir bütün olarak TCK’nın 265/1. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsurlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıyla tehdit suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi,
Kabule göre de:
1- Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, TCK’nın 53/4. maddesi uyarınca, TCK’nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanamayacağının gözetilmemesi,
2- Daha önceden hapis cezasına mahkumiyeti olmayan sanık hakkında, tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde, verilen 25 gün hapis cezasının TCK’nın 50/3. maddesine aykırı olarak aynı maddenin birinci fıkrasındaki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir