Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Her dava açılmasına kadar gerçekleşen hukuki ve maddi vakıalara göre sonuçlandırılmalıdır.

Her dava açılmasına kadar gerçekleşen hukuki ve maddi vakıalara göre sonuçlandırılmalıdır.

ÖZET :

  • 28.11.1956 tarih ve 15/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nda, “… her davada açıldığı tarihte tespit edilen vaziyet hükme ittihaz olunması iktiza eylemesine…” gerekçesine yer verilerek, her davanın açılmasına kadar gerçekleşen hukuki ve maddi vakıalara göre sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, her dava ve şikayet yapıldığı andaki şartlara göre değerlendirilmelidir.
  • Somut olayda; şikayete konu icra müdürlüğü işlemi takibin iptali kararı üzerine hacizlerin kaldırılması talebinin reddine yönelik 08/05/2019 tarihli kararı olup, şikayet tarihinden sonra şikayetçi borçlu tarafından tehiri icra kararı için teminat olarak nakit para yatırılması üzerine henüz şikayet sonuçlanmadan icra müdürlüğünce dosya borcu teminat olarak yatırıldığı için 10/05/2019 tarihinde hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği görülmekte olup, şikayetçi tarafından açıkça şikayetten vazgeçilmedikçe dosyaya teminat olarak nakit para yatırılması üzerine hacizlerin kaldırılması, takibin iptali kararı üzerine haczilerin kaldırılması gerektiğine ilişkin şikayetin incelenmesine engel teşkil etmez.

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2020/4731 E. , 2021/1068 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İlamlı takipte borçlu, takibin iptali kararından sonra yapılan hacizlerin kaldırılması gerekirken müdürlük tarafından işlemlere devam edildiğini, haciz uygulandığını belirterek 08/05/2019 tarihli hacizlerin kaldırılması taleplerinin reddine ilişkin müdürlük kararının düzeltilerek hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece; dava açıldıktan sonra müdürlüğün ittihaz ettiği 10/05/2019 tarihli karar ile hacizlerin fekkedildiği gerekçesiyle, konusuz kalan uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
28.11.1956 tarih ve 15/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nda, “… her davada açıldığı tarihte tespit edilen vaziyet hükme ittihaz olunması iktiza eylemesine…” gerekçesine yer verilerek, her davanın açılmasına kadar gerçekleşen hukuki ve maddi vakıalara göre sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, her dava ve şikayet yapıldığı andaki şartlara göre değerlendirilmelidir.
Somut olayda; şikayete konu icra müdürlüğü işlemi takibin iptali kararı üzerine hacizlerin kaldırılması talebinin reddine yönelik 08/05/2019 tarihli kararı olup, şikayet tarihinden sonra şikayetçi borçlu tarafından tehiri icra kararı için teminat olarak nakit para yatırılması üzerine henüz şikayet sonuçlanmadan icra müdürlüğünce dosya borcu teminat olarak yatırıldığı için 10/05/2019 tarihinde hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği görülmekte olup, şikayetçi tarafından açıkça şikayetten vazgeçilmedikçe dosyaya teminat olarak nakit para yatırılması üzerine hacizlerin kaldırılması, takibin iptali kararı üzerine haczilerin kaldırılması gerektiğine ilişkin şikayetin incelenmesine engel teşkil etmez.
O halde mahkemece, 08/05/2019 tarihli icra müdürlüğü işlemine ilişkin şikayetin esası incelenerek sonucuna göre olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile konusuz kalan uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 28/01/2020 tarih, 2019/1815 E. – 2020/126 K. sayılı kararının yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, KALDIRILMASINA, … 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 23/05/2019 tarih, 2019/481 E. – 2019/630 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04/02/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir