Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Taşınmazın mülkiyetinin davalıya geçmesini sağlayan cebri ihale iptal edilmese de, ihalenin dayanağı olan borcun hukuken mevcut olmadığı tespit edilirse tescili oluşturan neden dayanaksız kalacağından davalı adına yapılan tescilin iptali gerekir.

Taşınmazın mülkiyetinin davalıya geçmesini sağlayan cebri ihale iptal edilmese de, ihalenin dayanağı olan borcun hukuken mevcut olmadığı tespit edilirse tescili oluşturan neden dayanaksız kalacağından davalı adına yapılan tescilin iptali gerekir.

  • ÖZET :
  • Dava konusu taşınmazın icra takibi yoluyla mülkiyetinin değişmesi durumunda mülkiyeti kaybeden kişi tarafından icra hukuku ilkelerine göre borçla ilgili yasal yollara başvurulabileceği gibi, ayni hakka dayalı olarak taşınmazın iadesi isteğiyle tapu iptali-tescil istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır.
  • Bu çerçevede, taşınmazın mülkiyetinin ilk el olan davalıya geçmesini sağlayan cebri ihale iptal edilmese de, ihalenin dayanağı olan borcun hukuken mevcut olmadığının tespit edilmesi hâlinde tescili oluşturan nedenin dayanaksız kalacağında duraksama bulunmamaktadır.

Karar İçeriği

Yargıtay Hukuk Dairesi

2021/1297 E. , 2021/3704 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen menfi tespit ve tapu iptal davasında mahkemece verilen davanın reddine dair karar davacı vekilince duruşma talepli olarak temyiz edilmiş olmakla; harcı ikmâl edilen dava değerinin karar tarihi itibari ile temyiz duruşma sınırının altında kaldığı anlaşılmakla, duruşma talebinin reddine karar verildi; Tetkik Hâkimi …’nun raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
-KARAR-
Dava, menfi tespit ve yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptal isteğine ilişkindir.
Davacı, davalı … tarafından sahte imzalı senede istinaden, … 1. İcra Müdürlüğünün 2011/4232 Esas sayılı dosyası ile aleyhine kambiyo takibi yapıldığını, takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, her ne kadar takipte ödeme emri kendisine tebliğ edilmiş ise de, tebliğ edilen evrakın anlam ve önemini kavrayamadığını, bu nedenle icra takibine zamanında itiraz edemediğini, kesinleşen satış aşamasına gelen icra takibinde 3 ada 319 parsel sayılı taşınmazının ihalede takip alacaklısı davalı … …’a satıldığını, davalı …’in tüm işlemleri kötü niyetli olarak, taşınmazını ele geçirmek amacıyla yaptığını ileri sürerek, takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmadığının ve bu senet nedeniyle borçlu olmadığının tespitine, davalı …’e yapılan satışın iptali ile takip neticesinde yolsuz olarak davalı adına tescil edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini talep etmiş, taşınmazın, dava tarihinden sonra 11/11/2013 tarihinde davalı … tarafından kızı …’a satış suretiyle temlikedilmesi üzerine, davalı … davaya dahil edilmiştir.
Davalı …, takip dayanağı senedin davacı …’ın oğlu … Buz tarafından kendisine olan borcuna karşılık olarak verildiğini, borcun ödenmemesi üzerine senedi takibe koyduğunu, takibin her aşamasından yapılan tebligatlarla haberdar edilmesine rağmen davacının takibe ve takip sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmediğini, dava konusu taşınmazı ihalede alacağına mahsuben satın aldığını, üzerinde banka ipoteği bulunduğundan, bu kez de ipotek borcunu kapatmak durumunda kaldığını, gerçekte parayı kızı … ödediğinden taşınmazı kızı …’ye devrettiğini, davacının şikayeti üzerine yapılan ceza yargılamasında beraatine karar verildiğini, esasen kendisinin davacı ve oğlu … tarafından kandırıldığını ve dolandırıldığını zira borç verdiği parayı tahsil edemediği gibi pek çok icra ve dava masrafı yapmak zorunda kaldığını, borcun ve yaptığı masrafların ödenmesi halinde taşınmazı iadeye hazır olduklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Dahili davalı …, dava konusu taşınmaz için kredi çektiğini ve toplamda 25.000 TL para ödediğini, ailece ödedikleri paralar kendilerine iade edildiği taktirde taşınmazın tapusunu iadeye hazır olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının tarafına yapılan tebligatların kendisi dışında bir kişiye yapıldığı iddiasının olmadığı, davacının tapu iptal ve tescil talebinde bulunmasına karşılık ipotek bedelini ödeyeceğine ve depo edeceğine ilişkin beyanda bulunmadığı, ödeme emrini tebliğ almasına rağmen herhangi bir itirazda bulunmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalı … tarafından davacı … aleyhine 1/11/2011 tanzim ve 1/12/2011 vade tarihli 30.000 TL bedelli bonoya dayalı olarak … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/4232 Esas sayılı icra dosyası ile başlatılan kambiyo takibinde, takibin itiraza uğramayarak kesinleştiği, kesinleşen takipte borçlu Ummahan’ın maliki bulunduğu ve aynı zamanda ikamet olarak kullandığı 3 ada 319 parsel sayılı taşınmazın haczedilerek satışa çıkarıldığı, 21/5/2013 tarihinde yapılan ihalede taşınmazın 50.550 TL bedelle alacağına mahsuben takip alacaklısı davalı …’e satıldığı, ihalenin kesinleşmesi üzerine tahliye işlemleri yapılarak taşınmazın Nail’e teslim edildiği, davalı …’in iş bu dava tarihinden sonra taşınmazı 11/11/2013 tarihinde kızı olan dahili davalı …’ye satış suretiyle temlik ettiği, davacının şikâyeti üzerine davalı … hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, … … Polis Labaratuarından alınan 24/12/2014 tarihli uzman raporunda, takip dayanağı senet üzerinde … adın atılı borçlu imzalarının, mevcut mukayese imzalarına atfen … elinden çıkmayıp, adı geçenin orijinal imzaları model alınmak suretiyle takliden atılmış imzalar olduğunun tespit edildiği, davalı … hakkında yapılan ceza yargılamasında, … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5/6/2015 tarihli E.2015/139, K.2015/256 sayılı kararı ile, ‘senet üzerindeki imzanın katılanın eli ürünü olmamasının tek başına sanığı suçlamaya yeterli olmadığı, kıymet taktir raporunu bizzat tebliğ alan katılanın itiraz etmesi gerektiğini bilmediğine dair beyanına itibar edilemeyeceği, katılanın kredi borcunun ödenmesinden sonra imzaya itiraz etmesinin iyiniyetli olmadığı, taraflar arasındaki ilişkinin hukuki mahiyette olduğunun kabulü gerektiği’ gerekçesi ile beraatine karar verildiği, dosyanın temyiz aşamasında olduğu anlaşılmıştır.
Dava konusu taşınmazın icra takibi yoluyla mülkiyetinin değişmesi durumunda mülkiyeti kaybeden kişi tarafından icra hukuku ilkelerine göre borçla ilgili yasal yollara başvurulabileceği gibi, ayni hakka dayalı olarak taşınmazın iadesi isteğiyle tapu iptali-tescil istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, taşınmazın mülkiyetinin ilk el olan davalıya geçmesini sağlayan cebri ihale iptal edilmese de, ihalenin dayanağı olan borcun hukuken mevcut olmadığının tespit edilmesi hâlinde tescili oluşturan nedenin dayanaksız kalacağında duraksama bulunmamaktadır.
Somut olayda, davacı icra hukuku ilkelerine göre ihalenin feshi v.b. hukuki yollara başvurmamış ise de, takip konusu alacağın dayanağı olan kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürmüş ve senetle ilgili yapmış olduğu şikayet sonucunda davalı … hakkında … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/139 Esas sayılı dosyası ile açılan ceza davasının soruşturma aşamasında, … … Polis Laboratuvarı tarafından düzenlenen 31/12/2014 tarihli uzmanlık raporunda, bahse konu senet üzerindeki borçlu imzalarının …’un eli ürünü olmadığı belirlenmiştir.
Bu durumda, takibin dayanağı olan kambiyo senedi ile ilgili davacının borcunun bulunmadığı anlaşıldığına göre menfi tespit isteğinin kabulü gerekmektedir.
Öte yandan takibin dayanağı olan kambiyo senedi ile ilgili maddi hukuk yönünden borcun bulunmadığının tespiti halinde cebri ihalenin dayanağı ortadan kalkacağı için ihale alıcısı olan ilk el davalı …’e yapılan tescil yolsuz hale gelecektir. Yargılama sırasında taşınmaz kendisine devredilen ve davacı tarafından davaya dahil edilen kayıt maliki davalı …’de ilk el davalı …’in kızı olduğuna göre, durumu bilen veya bilmesi gereken kişi konumunda olup, TMK’nun 1023. Maddesi koruyuculuğundan faydalanamayacağı açıktır.
Hâl böyle olunca; davaların kabulüne karar verilmesi gerekirken yasal olmayan gerekçelerle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Davacının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir