Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Hakaret suçu, uzlaştırma kapsamında bulunmayan tehdit suçu ile birlikte işlenmesi halinde uzlaşma hükümkeri uygulanmaz.

Hakaret suçu, uzlaştırma kapsamında bulunmayan tehdit suçu ile birlikte işlenmesi halinde uzlaşma hükümkeri uygulanmaz.

  • ÖZET:
  • Hakaret suçunun, suç tarihine göre uzlaştırma kapsamında bulunmayan TCK’nın 106/1-1. cümlesi kapsamındaki tehdit suçu ile birlikte işlendiği iddia edildiğinden, CMK’nın 253/3. maddesine göre uzlaşma kapsamında bulunmadığı, ancak yapılan yargılama neticesinde sanığın tehdit suçundan beraat etmesi karşısında, hakaret suçunun uzlaşmaya tabi hale geldiği anlaşılmakla, anılan Kanunun 35. maddesiyle değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca uzlaştırma hükümlerinin uygulanması…

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2019/5920 E.  ,  2021/28944 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, kasten yaralama
HÜKÜMLER :Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması
TEMYİZ EDENLER : Katılan sanık müdafisi

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, sanık … müdafisinin, sanık … hakkında kasten yaralama eyleminden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik hükme karşı itirazının, itiraz mercii tarafından değerlendirildiği, söz konusu bu hükme yönelik sanık müdafisinin temyiz başvurusunun bulunmadığı değerlendirilerek dosya görüşüldü:
1-Sanık … hakkında katılan …’e yönelik kasten yaralama eylemine ilişkin verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı yalnızca itiraz yolu açık olup, yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
Anlaşıldığından, katılan … vekilinin, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA, dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,
2-Sanık … hakkında tehdit eyleminden verilen beraat ve sanık … hakkında hakaret eyleminden verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair hükmün incelenmesinde;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Eylemlere ve yükletilen suçlardan dolayı verilen beraat ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara yönelik, katılan sanık … müdafisinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
3-Sanık … hakkında hakaret eyleminden verilen ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hükmün incelenmesinde ise;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret suçunun, suç tarihine göre uzlaştırma kapsamında bulunmayan TCK’nın 106/1-1. cümlesi kapsamındaki tehdit suçu ile birlikte işlendiği iddia edildiğinden, CMK’nın 253/3. maddesine göre uzlaşma kapsamında bulunmadığı, ancak yapılan yargılama neticesinde sanığın tehdit suçundan beraat etmesi karşısında, hakaret suçunun uzlaşmaya tabi hale geldiği anlaşılmakla, anılan Kanunun 35. maddesiyle değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca uzlaştırma hükümlerinin uygulanması ve sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir