Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İcra Hukuk Mahkemesi-Şikayet-Mehil Vesikası Kararının Kaldırılması Dilekçe Örneği

İcra Hukuk Mahkemesi-Şikayet-Mehil Vesikası Kararının Kaldırılması Dilekçe Örneği

………………NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İcra Dosya No: ……………… İcra Müdürlüğü 2022/…………….. Es.

Şikayet Eden

(Davacı)              : ……………….. – T.C.:……………

                  Adr: ………………

Vekili    : Av. …………………

Şikayet Edilen

(Borçlular)          : 1- …………..

                  2- ……………….

Vekili    : Av. ……………..

Konu     : Haksız ve hukuka aykırı …… 3. …… mehil vesikası kararının kaldırılması talebimizden ibarettir.

Açıklamalar        :

                1-)Tarafımızca ………………. 1. Asliye Ticaret Mah. 2022/…………. Es. – 2022/…….K. Sayılı dayanak ilamı uyarınca; borçlular …………….., ………………… Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve…………………… Sigorta A.Ş. aleyhine…………………….. İcra Müdürlüğü 2022/………Es. Sayılı dosyayla ilamlı icra takibi başlatılmıştır.

                2-) Borçlulardan …………….. Sigorta A.Ş. üzerine düşen borç tutarını ödemiş ve borcu bitmiştir. Diğer borçlular…………. ve …………….. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ise ……….. tarihinde nakit teminat yatırarak mehil vesikası almışlardır. Ancak söz konusu mehil vesikası kararı hukuka aykırı olup; kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

               Borçlular ……………T ve …………………. San. Ve Tic. Ltd. Şti. mehil vesikası için gerekli teminat miktarı olarak birlikte…………….TL’ yi…………. İcra Müdürlüğü’ne nakit olarak ödemişlerdir. Ancak takibe dayanak …………….. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022………. Es. & 2022/………K. Sayılı…………… tarihli ilamda icra takibine konu alacak kalemlerinin davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Dolayısıyla borçlulardan her biri ayrı ayrı borcun tamamından sorumludurlar. Bu sebeple şikayet konusu mehil vesikasının teminatı olarak borçlular …………….. ve …… …. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ nin ayrı ayrı………….TL yatırması gerekirken, ikisi birlikte ……………TL yatırmış, ……………. İcra Müdürlüğü de bu hususu gözden kaçırarak………………..9 tarihli kararıyla borçlulara mehil vermiştir. Bu kapsamda …………….. karar tarihli mehil vesikası kararı hukuka aykırıdır ve kaldırılması gerekmektedir.

Deliller      : ………. İcra Müdürlüğü’nün 2022/………… Es. Sayılı dosyası, ………….. Asliye Ticaret Mah. 2022…….Es. – 2022/……. K. Sayılı dosyası, Doktrin ve yargısal içtihatlar, Her türlü yasal ve takdiri delil

Sonuç ve İstem    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ………….. İcra Müdürlüğü’ nün …… tarihli mehil vesikası kararının duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilecek karar  ile  kaldırılmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 23.02.2022

                                                           Şikayet Eden Vekili

                                                            Av. ……….

EKLER:

1-)  ……….. İcra Müdürlüğü’ nün …………. tarihli mehil vesikası kararı(EK-1),

2-)  ………. ….. Mah. 2022/……… Es. – 2022/……….. K. Sayılı ilamı(EK-2),

3-)  Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir