#İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

.…… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                      İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI                  :    …….

TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

   Adres :

VEKİLİ                   :  Av. …….

DAVALI                  :  ……..TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

    Adres:

DAVA KONUSU     : 19.204,88 TL tutarındaki genel haciz yolu ile yapılan takibe yapılan itirazın iptali ve  tazminata hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR         :

 Öncelikle iş bu davamızın kabulü halinde, dava sonunda müvekkilin, davalıdan alacağı miktarın sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğundan, davalı adına kayıtlı bulunan araçların ve taşınmazların tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

Borçlu şirket hakkında,…….. 6. icra dairesinde 2021/……. E. dosya numarası ile açmış olduğumuz icra takibine 23.08.2021 tarihinde borçlu tarafından itiraz edilmiş ve takip durmuştur. Borçlunun itirazları haksız olup, borçlu itirazında kötü niyetlidir.

Borçlunun bu itirazının, aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı iptali gerekir.

1-) Davalı ile  müvekkilim arasındaki ticari iş ilişkisi çerçevesinde  düzenlenen faturaya(EK 1) konu borcun 31.01.2020 tarihinde davalıca ödenmesi gerekirken bugüne kadar  tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

2-) Bunun üzerine davalı hakkında ….. 6. İcra Müdürlüğü’nün 2021/….. E sayılı dosyasıyla açık faturaya dayalı olarak bakiye 17.000,00 TL asıl alacak ve 2.204,88  işlemiş faiz toplamının tahsili amacıyla genel haciz yoluyla takip yapılmış (EK 2); davalı 23.08.2021 tarihinde borca itiraz ederek takibi durdurmuştur.

3-)Davalı, icra takip dosyasına sunduğumuz açık faturadan dolayı borçlu bulunmaktadır. Davalı, itirazında müvekkil şirkete borcu olmadığından bahisle borca itiraz etmiştir. Ancak icra takip dosyasına sunulan fatura ile ilgili herhangi bir açıklama getirmemiş ve ödeme belgesi de sunmamıştır. Davalı, müvekkile belirtilen faturadan dolayı borçludur.

4-)  Müvekkilim, davalının haksız ve dayanaksız itirazı neticesinde zarara uğramış olup ,  mağduriyetinin giderilmesi amacı ile takip bedelinin %20’sinden az olmamak üzere icra tazminatına hükmolunmasını talep etmekteyiz.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2012 / 16708 E – 2013 / 761 K sayılı ilamında özetle “ DAVA KONUSU ALACAK FATURALARA DAYALI CARİ HESAP ALACAĞI OLUP LİKİT ( MUAYYEN, BELİRLENEBİLİR ) NİTELİKTE BULUNDUĞUNDAN İİK’NİN 67/2 MADDESİ UYARINCA DAVACI LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇEYLE BU YÖNDEKİ İSTEMİN REDDİ İSABETSİZDİR. “ şeklinde karar verilerek itirazı iptal edilen borçlunun %20 den az olmamak kaydıyla inkar tazminatına mahkum edileceği yönünde karar verilmiştir.                         

Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurarak iş bu itirazın iptali davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S.K., 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER:

1-) .…… 6 İcra Müdürlüğünün 2021/….E. sayılı dosyası; Takip Konusu Fatura

2-) .…. 6 İcra Müdürlüğün..…ün 2021/….. E. Sayılı dosyasındaki belgeler,

3-) Bilirkişi,

4-) Yemin  ve her türlü yasal delil.

Davalının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

-Uygun görülecek teminat karşılığında davalının taşınmazları ve araçları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,    

-Borçlunun borca ve icra takibine yaptığı itirazının iptaline,

-Takibin .…… 6 İcra Müdürlüğünün 2021/…..     E. sayılı dosyası üzerinden devamına,

-Borçlunun takip konusu borcu işlemiş ticari faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sindan az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine,

-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 06.04.2022

                                                                                   Davacı Vekili

Av. …..