Anasayfa » İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği-1

  İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği-1

  ……… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

   

  Davacı              :………….. Motor  San. Tic. Ltd. Şti.                                                         (Meram V.D. ………

  Adr: ………

   

  Vekili                 : Av. ……………….

   

  Davalı                :…………(TC Kimlik No: …………

                                  Adr:……….

   

  Konu                  :Davalının(borçlunun) ……… 4. İcra Müdürlüğü 2022/…….. Es. Sayılı icra dosyası kapsamındaki borcuna ilişkin yapmış olduğu …………. tarihli itirazının iptali ile  icra takibinin devamı, icra inkar tazminatı ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi talebimizden ibarettir.

   

  Harca Esas Değer: 4.298,91-TL(İcra takip çıkışı tutarı)

   

  AÇIKLAMALAR  :

           Davalı taraf, tarafımızca ilamsız takip yoluyla başlatılan  ……………. İcra Müdürlüğü 2022/……….Es. Sayılı icra dosyasına …………. tarihli dilekçe ile itiraz etmiş ve bunun üzerine icra takibi durmuştur. Ancak davalı tarafın yapmış olduğu itiraz hukuki ve kanunu mesnetten yoksun olup; iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

  1. …………. tarihinde davalıya ait dairenin bulunduğu site sakinleri toplanmışlardır.  Yapılan toplantıda “C ve D blokların (PVC) ile pencere ve balkon kapılarının değişimine her blok için ayrı sözleşme yapılmasına, C blok için teklif alınıp  en uygun fiyat verenle hemen işe başlanmasına D blok için dairelerin tamamı .………… Gayrimenkul A.Ş.’ye ait olduğu için şirketin görüşünü alıp sonra işe başlama sözleşmesi yapılmasına bu konularda yönetime tam yetki verilmesine…” karar verilmiştir. Alınan kararlar, karar defterine yazılmış ve toplantıya katılanlar tarafından imza altına alınmıştır.(EK-1)
  2. Site sakinleri tarafından verilen bu karar doğrultusunda PVC kapı ve pencerelerin takılması için müvekkil şirket ile site yönetimini temsilen site yöneticisi ………… arasında ……….. tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşmede daire başı PVC kapı ve pencere ücreti olarak daire başı 4.250,00-TL bedel olarak belirlenmiştir. (EK-2).
  3.  Davalı ………………….. tarihinde sitede bulunan daireyi devralmıştır. Davalının söz konusu daireyi devralma tarihinden sonra müvekkil şirket yapılan sözleşme gereğince  davalıya ait  ………… ……….. Mah. ………………..Caddesi 12153 Ada, 1 Parsel, D Blok 5. Kat 12 Bağımsız Bölüm Daire .…….. Sitesi D  Blokta 6. Kat No:12) adresinde bulunan  dairenin pencere ve balkon  kapılarını değiştirmiştir. Bu hususa ilişkin fatura ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur(EK-3)  Müvekkil yapmış olduğu sözleşmeyi eksiksiz bir şekilde ifa etmiş olmasına rağmen davalı tarafından yapılan bu işin bedeli ödenmemiştir.
  4. Davacı müvekkil alacağını tahsil edebilmek için borçlu …….. …………..aleyhine ………. İcra Müdürlüğü 2022/……. Es. Sayılı icra dosyası üzerinden icra takibine girişmiştir. Borçlu ……….. ……. tarihli dilekçe ile borca itiraz etmiş ve bunun üzerine icra takibi durmuştur. İş bu hukuki mesnetten yoksun itirazın iptali amacıyla bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

  5- Kötü niyet tazminatı talebimiz; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu md.67/2’de “ Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.”  hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm ve yukarıda davalı tarafından kötü niyetli şekilde yapılan itiraza ilişkin iddialarımız birlikte değerlendirildiğinde; itirazını haksız ve kötü niyetli şekilde yapıldığı açıkça görülen davalının, bu haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmekteyiz.

           Açıklanan nedenlerle davalının (borçlunun) ……… 4. İcra Müdürlüğü 2022/……… Es. Sayılı icra dosyası kapsamındaki borcuna ilişkin yapmış olduğu …………. tarihli itirazının iptali ile  icra takibinin devamına, icra inkar tazminatı ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur. 

   

  Yasal Nedenler   : HMK, BK. Ve İlgili Mevzuat

   

  Deliller               :

  1- ……….. İcra Müdürlüğü 2022/……… Es.Sayılı icra dosyası

  2- …………Sitesi Yönetimi’nin ……….. tarihli karar defteri yaprağı(EK-1)

  3- Site yönetimi ile müvekkil firma arasında imzalanan …………… sözleşme(EK-2)

  4- Müvekkil tarafından düzenlenmiş tarih ………….. sıra no’lu fatura (EK-3)

  5-Bilirkişi incelemesi,

  6- İsticvap,

  7- Tanık beyanları ve her türlü yasal ve takdiri delil

   

  Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Davamızın kabulü ile,
  • Davalının (borçlunun) ………….. İcra Müdürlüğü 2022/…….. Es. Sayılı icra dosyası kapsamındaki borcuna ilişkin yapmış olduğu …………..tarihli itirazının iptali ile  icra takibinin devamına,
  • Davalı tarafından haksız ve kötü niyetli şekilde borca itiraz edildiğinden %20’den aşağı olmamak üzere müvekkil lehine tazminata hükmedilmesine,
  • Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.02.04.2022                                                                                                      

                                                                          Davacı Vekilleri              

  Av. …………..

  EKLER         :

  1. …… ………Sitesi Yönetimi’nin ………… tarihli karar defteri yaprağı (EK-1)
  2. Site yönetimi ile müvekkil firma arasında imzalanan …….. sözleşme(EK-2)
  3. -Müvekkil tarafından düzenlenmiş ……… tarih ……………sıra no’lu fatura (EK-3)
  4. Davalı için dilekçe fazlası
  5. Vekaletname sureti

  Bir yanıt yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir