• ÖZET;
  • ➡️ Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir.
  • ➡️ Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE / TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır.

Karar İçeriği

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi         

2016/14315 E.  ,  2017/2921 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı, ortak çocuklar için ödenen 150.00.- şer TL iştirak nafakasının yeterli olmadığını ileri sürerek nafakanın 400.00.- er TL ye yükseltilmesine ve her yıl artış için oran belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, iştirak nafakasının 300.00.- er TL ye yükseltilmesine, nafakaların her yıl TEFE/TÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir.
Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE / TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmemektedir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yeralan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine , 2. bentte yeralan nedenlerle; hükmün 2. fıkrasında yeralan; “bu miktarın her yıl TEFE-TÜFE oranında belirlenecek olan artış oranları nispetinde artırılmasına” ifadelerinin çıkarılarak, yerine; “sözkonusu nafaka miktarına kararın kesinleştiği tarihi takip eden yıllarda TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranında artış uygulanmasına…” ifadelerinin yazılması sureti ile hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir