Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçe Örneği

Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçe Örneği

✒️ Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçe Örneği

………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

MEMNU HAKLARININ

GERİ VERİLMESİNİ

İSTEYEN                   : ……. – T.C. Kimlik No: ………

                                     Adr: ………………

 

Konu                        : Kamu haklarından yasaklılığımın kaldırılması isteminden ibarettir.

 

Açıklamalar               :

          Tarafıma ……….. Asliye Ceza Mahkemesi 2001/……. Es. & 2002/…………K. sayılı 03.01.2002 tarihli ilamı gereği ‘………………….. suçundan dolayı 1 yıl 4 ay 21 gün hapis cezası verilmiş ve hakkımda verilen ceza 24.04.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Cezamın infazı tamamlanmıştır. Cezamı yasalar  çerçevesinde çektim.  Yasanın aradığı diğer koşullar da gerçekleştiğinden tarafım hakkında evvelce verilen Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılmasına ve tarafıma memnu haklarının iadesine karar verilmesini talep etmekteyim.

          Tarafımın adli sicil arşiv kaydının silinebilmesi için ‘’Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı’’ alınması gerekmektedir. Zira kanunlara göre tarafımın arşiv kaydında bulunan cezası memnu hakların iadesi kararının alınması koşuluyla 15 yılda, alınmaması durumunda ise 30 yılda silinebilmektedir.

          Memnu haklarımın iadesi için aranan tüm şartlar mevcuttur. Mahkeme kararında yasaklanmış herhangi bir hak olmasa dahi, iş bu cezaların adli sicil arşiv kayıtlarında bulunması, başlı başına bir hak mahrumiyeti sağladığından gerek doktrin ve gerekse de Yargıtay kararlarına göre memnu hakların iadesine karar verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 08/06/2017 Karar tarihli, 2017/2944 Esas, 2017/6886 Karar ve ilamına göre ” …somut olayda mahkemesince memnu hakların iadesi talebi üzerine, yasaklanmış haklarının bulunmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, sanığın cezasının infaz edildiği tarih olan 07/08/1992 tarihinden itibaren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin dolduğu, sanığın cezasının 5237 sayılı Kanun dışındaki bir kanuna ilişkin bulunduğu ve daha sonra yeni bir suç işlemediği anlaşılmakla, mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerekliği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerekliğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş olan … ‘in talebinin yukarıda izah edilen 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/44 maddesi kapsamındaki yasaklanmış haklarının iadesi niteliğinde olup, mahkemece talebin kabulü ile bu yönde araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi, yine 6290 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 11/04/2012 tarihinden itibaren adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, İstanbul Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/06/2016 tarihli ve 1992/1164 esas, 1992/1304 sayılı ek kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, ” denmektedir.

Yine Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 08/09/2014 Karar Tarihli, 2014/24589 Esas, 2014/19989 Karar ve ilamına göre “…hükümlünün ister Türk Ceza Kanunun’dan ister özel bir kanundan kaynaklansın “memnu hakların iadesi “yoluyla gerek bir mahkumiyetin sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen her nevi ehliyetsizliklerinin bertaraf edilip edilmeyeceği konusunda bir karar verilmesi gerekirken SANIĞIN KISITLANMIŞ HAKKI BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE TALEBİ İLE İLGİLİ OLARAK KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR. “denmektedir.

Uygulamada bazı mahkemelerin, yasaklanmış hakların iadesine ilişkin kayıt sahiplerinin başvurularıyla ilgili olarak, “hükümlünün yasaklanmış hakkı bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına” karar verdikleri görülmektedir. Yukarıda görüldüğü gibi, yasaklanmış hakların iadesine karar verilebilmesi için mahkumiyet kararında mutlaka bir hakkın kullanımının yasaklanmış olmasının gerekmediği, zira mahkumiyetin sonucu olarak özel kanunlardaki bir kısım hak yoksunluklarının ortaya çıkması nedeniyle yasaklanmış hakların iadesinin istendiği düşünülmektedir.

Bu nedenlerle mahkeme kararında yasaklı bir hak olmaması halinde dahi, Adli Sicil Arşiv kaydının silinmesi amacıyla ilgili Yargıtay kararı gereğince Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekir. Yasaklı hakların geri verilmesi için, Yasanın aramış olduğu gerekli koşullar oluşmuş olduğundan 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 13 A maddesindeki yasal haklarımı kullanmak üzere Sayın Mahkemenizden yasaklı haklarımın geri verilmesi için karar verilmesini arz ve talep etmekteyim.

Tarafıma ………… Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza yerine getirildiğinden ve o tarihten bu yana herhangi bir suç işlemediğimden ; yasaklı hakların geri verilmesi hakkındaki şartları taşıdığımdan; suçun işleniş tarihi, suçun niteliği ve verilen cezanın miktarı cezanın kesinleşmiş ve infaz edilmiş olması, ayrıca cezanın  infaz edilmiş olması ve suçun kesinleştiği tarihten sonra  suçtan uzak durmam ve adli sicil arşiv kaydımda bulunan kayıtların tarafımın ve ailemin hayatı üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkiler dikkate alınarak, yasaklı haklarımın geri verilmesi için mahkemenize başvurarak bu istemde bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

 

 

Hukuki Nedenler : TCK, CMK, Adli Sicil Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

 

Sonuç ve İstem   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda; tarafım hakkında yasaklı hakların geri verilmesi koşulları oluştuğundan gerekli incelemenin yapılarak yasaklı haklarımın geri verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.17.12.2019

 

                                                                                                  …………….

                                                                                       

EK:

1- Tarafıma ait adli sicil kaydı (EK-1)

2- …… Asliye Ceza Mahkemesi 2001/…..Es. & 2002/…….. K. sayılı ilamı (EK-2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir