Gündem
Anasayfa » İtirazın İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği

  İtirazın İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği

  ➡️ İtirazın İptali Davasının Süresinde Açılmaması

  ➡️ İİK’nın 67/1. maddesi uyarınca itirazın iptali davası itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açılabilir.

  ➡️ İtirazın İptali Davası Yetki İtirazı

  ➡️ İtirazın iptali davalarında alacaklı, takipte dayanmadığı belgeler dışındaki başka belgelere dayanamaz.

                  ……………ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                   Gönderilmek Üzere

         ………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

   

  Dosya No           :2021/………… Es.

   

  Davaya Cevap

  Veren Davalı       : ………….. (TC: ………………

    Adr:…………

   

  Vekili                 : Av. …………….

   

  Davacı                : …………… (TC: ………..

   

  Vekili                 : Av. ……….

                      ………………

                                                

  Konusu              :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasından ibarettir.

   

  Açıklamalar        :

  Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz.  Şöyle ki;

  1-İspat Hukuku Açısından İtirazlarımız:

          Davacının Sayın Mahkemeye sunmuş olduğu dava dilekçesinin içeriğini kabul etmiyoruz. Açılan davada HMK. M. 200 gereği senetle ispat zorunluluğu geçerlidir. Davacı tarafın Sayın Mahkemeye sunmuş olduğu herhangi bir senet de olmadığından; davanın reddi gerekmektedir.

          2-Esasa İlişkin İtirazlarımız:

  Davacı taraf, dava dilekçesinde kendilerinin ……………. ilçesinde muhasebeci olarak çalıştıklarını, kendileri ile davalı müvekkil arasında ………. ……….. mali müşavirlik ve muhasebe işleri ile ilgili olarak sözleşme imzaladıklarını; ancak davalı müvekkilin ………….. yılından ……. yılına kadar olan aylık muhasebe ücretlerini ve defter tasdik bedellerinden 21.000-TL’lik kısmını ödemediğini iddia etmiştir. Davacı tarafın bu iddiaları gerçek dışıdır. Müvekkilin davacı tarafa hiçbir borcu bulunmamaktadır. Şöyle ki;

  • Davacı taraf, yıllardır davalı müvekkilin muhasebe işlerini yürütmektedir. Ancak aradan geçen süre zarfında davacıyla müvekkilin arası bozulmuş ve müvekkil yasal defterlerini istemiş ve başka bir muhasebeciyle çalışacağını bildirmiştir. Müvekkil bu hususa ilişkin ………… Noterliği ………. tarihli ……………yevmiye numaralı ihtarnamesini davacıya göndermiştir. Davacı taraf da ……………. Noterliği …………. tarihli …………. yevmiye numaralı ihtarnamesini müvekkile göndermiştir. Bunun üzerine davacının müvekkile karşı tavrı değişmiş, müvekkili kendisine …………… tehdidinde bulunmuş ve müvekkilin yasal defterlerini teslim etmemiştir. Bunun üzerine müvekkil davacı hakkında …………. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, davacı tarafı …………. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ na şikayet etmiştir. Bu hususla ilgili ……………..Cumhuriyet Savcılığı’ ndaki dosya desdest olup; Sayın Mahkeme tarafından ilgili dosyanın celbine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca davacı taraf, aradan geçen yaklaşık 8 aylık süreye rağmen müvekkilin yasal defterlerini kendisine iade etmemiş ve en son meslek kuruluşunun ihtarı üzerine ilgili meslek kuruluşunda tutanak yoluyla müvekkile yasal defterleri teslim edilmiştir. Bu hususla ilgili Sayın Mahkeme tarafından ilgili meslek kuruluşundan ilgili teslim tutanağının celbine karar verilmesini talep ediyoruz. Aralarının bozulmasını fırsat bilen davacı taraf, müvekkile hayali bir borç üreterek ilamsız icra takibine girişmiş, tarafımızın haklı itirazı üzerine de icra takibi durmuş ve ardından karşı tarafça iş bu dava açılmıştır. Davacı taraf, sadece müvekkili bu şekilde mağdur etmemiş, aynı şekilde ………….. ilçesinde defterlerini takip ettiği bir çok mükellefini bu şekilde mağdur etmiş, ellerinden aldığı açık senetler yoluyla kendilerinden birçok haksız para tahsil etmiştir. Bu hususa ilişkin tarafımızca ilgili mükellefler tanık olarak Sayın Mahkemeye bildirilecektir. (…………. Cumhuriyet Savcılığındaki şikayet dosyası, ………………… Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ nda yasal defterlerin teslimine dair tutulan tutanak, Tanık beyanları)
  • Davacı tarafın ödenmediğini iddia ettiği aylık …………. ücretlerinin ve defter tasdik bedellerinin zaman aralığı tam beş yıldır. Bir muhasebecinin hiç ücret almadan beş yıl boyunca mükellefinin muhasebe işlerini yaptığının ve mükellefinin defter tasdik bedellerini yatırdığının kabulü açıkça hayatın olağan akışına ve TMK. m. 2’ de düzenlenen dürüstlük kuralına aykırıdır. Dolayısıyla iş bu husus bile davacı tarafın, alacağı olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
  • Davacı taraf, davalı müvekkilin …………. yılından ………..yılına kadar olan aylık ………… ücretlerini ve defter tasdik bedellerinden 21.000-TL’lik kısmını ödemediğini iddia etmiştir. Ancak yasal olarak, serbest muhasebeci mali müşavirlerin mükelleflerinin defter tasdik bedellerini ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulamada da serbest muhasebeci, müvekkilinden defter tasdik bedelini talep eder; müvekkili göndermezse defterini tasdik ettirmez. Bu tasdik ettirmemenin de mesleki olarak serbest muhasebeci açısından herhangi bir kusurluk durumu ve yaptırımı bulunmamaktadır. Yasal mevzuat ve uygulamanın bu yönde olmasına rağmen; müvekkilin defter tasdik  bedellerinin davacı tarafça yatırıldığı ve müvekkilin bu bedelleri kendisine ödemediği iddiası bir hayal ürününden ibaret olup; gerçek dışıdır.
  • Yasal mevzuatta, iş yeri ilk açılışında serbest muhasebeci ve mükellef bir muhasebe sözleşmesi imzalarlar ve her yıl iş bu sözleşmenin yenilenerek vergi dairesine muhasebeci tarafından bildirilme zorunluluğu bulunmaktadır. İş bu hususa ilişkin Sayın Mahkeme tarafından ……………….. Vergi Dairesi kayıtlarının celbine karar verilmesini talep ediyoruz.
  • Yasal olarak, serbest muhasebecilerin sunmuş oldukları hizmet karşılığında almış oldukları aylık ücrete ilişkin serbest meslek makbuzu kesmeleri ve mükelleflerinden aldıkları ücretlere ilişkin serbest meslek makbuzları ve gelire ilişkin her yıl sonunda vergi dairesine bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Davacı tarafın davalı mükellefe yönelik kesmiş olduğu ………-……… yılları arasındaki serbest meslek makbuzu örneklerinin davacı taraftan celbine karar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca davacı tarafın müvekkile ilişkin vergi dairesine yapmış olduğu gelir vergisi beyannamelerinin ………….. Vergi Dairesi’nden celbine karar verilmesini talep ediyoruz.

                Davacı taraf, aradaki arkadaş ilişkisinden dolayı ödeme dönemlerinde kendi el yazısıyla yazdığı “….TL borcun var…”” şeklinde notları                             müvekkile çalışanı vasıtasıyla göndermiş ve her seferinde müvekkil de ödemesini yapmıştır. Davacı tarafın kendi el yazısı ürünü olan yıllarına ilişkin kalan borç tutarlarını gösterir belgelerin aslı tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulacaktır.

  Sonuç olarak; davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. İş bu nedenle yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz.

   

  Hukuksal Dayanaklar  : İİK. M.İlgili mevzuat hükümleri 

   

  Kanıtlar                      :

  1-) ………İcra Müdürlüğü 2022/………Es. Sayılı dosyası

  2-) Müvekkilin davalıyı tehditten dolayı şikayet ettiği soruşturma dosyasının celbi için ………….. Cumhuriyet Savcılığı’ na yazılacak müzekkere

  3-) Davacı tarafın müvekkilin yasal defterlerini teslim ettiği tutanak ve tüm dökümlerin celbi için …………… Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ na yazılacak müzekkere

  4-) Davacı taraf ile müvekkil arasındaki muhasebe sözleşmelerinin, davacı tarafın kestiği serbest meslek makbuzları ve yapmış olduğu gelir vergisi beyannamelerinin, müvekkile ilişkin muhtasar beyannamelerin, tevkifata tabi ödemelere ait bildirimlerin ve taraflar arasındaki tüm dosyaların …………… yılları arasını kapsar şekilde celbi için ……….. Vergi Dairesi’ ne yazılacak müzekkere

  5-) Davacı tarafın müvekkile vermiş olduğu muhasebe hizmetine karşılık kesmiş olduğu ……….. yılları arasını kapsar şekilde serbest meslek makbuzlarının davacı taraftan celbine karar verilmesini talep etmekteyiz.

  6-)…………. Noterliği …………. tarihli ……………yevmiye numaralı ihtarnamesi ve ……………. Noterliği ………… tarihli …………… yevmiye numaralı ihtarnamesinin celbi için …………… Noterliği’ ne yazılacak müzekkere

  7-) Ticari ve yasal defterler, ödeme dekontları

  😎 Tüm Vergi Dairesi kayıtları

      9-) Davacı tarafın kendi el yazısı ürünü olan yıllarına ilişkin kalan borç tutarlarını gösterir belgelerin aslı tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulacaktır.

  10-) Tanık beyanları(Tanık listesi tarafımızca ayrıca sunulacak olup; bu hususa ilişkin haklarımızı mahfuz tuttuğumuzu belirtmek isteriz.)

  11-) Bilirkişi incelemesi, keşif, isticvap, yemin, Yargıtay kararları, her türlü yasal ve takdiri delil

   

  Sonuç ve İstem           : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

  Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın  reddine ve  ………… İcra Müdürlüğü 2022/………Es. sayılı icra takibinin iptaline karar verilmesini, kötü niyeti aşikar olan davacının %20’den aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edilmesine, ayrıca yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin dahi davacıya yükletilmesine karar verilmesini davalı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız. 07.05.2022

  Davalı …………

                                                                          Vekili

    Av. ……………..

   

   

  EK:

  1- Davacı için dilekçe fazlası

  2- Vekaletname sureti

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir