➡️  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sigorta Başvurusu Dilekçe Örneği 

➡️ Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçe Örneği

………………………. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

Dosya No            : 2022/………….. E.

 

Islah Eden

Davacılar            : 1- ………….

                             2- ……….

 

Vekilleri             : Av. ……………………

 

Davalı                : ……………………….Sigorta A.Ş.

 

Islah Yolu İle

Arttırılan Değer : 59.800,00 TL.

 

Talep Konusu     : Dava dilekçesinde talep edilen alacakların bilirkişi raporu  doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile davacılardan Eş …………………… için 58.475,10-TL, oğul ……………………. için 1.524,90-TL maddi tazminatın hükmen tahsiline karar verilmesi istemidir.

Açıklamalar         :

 

1-Davacı – müvekkiller adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı aleyhine açtığımız Tazminat davasında; yaptırılan bilirkişi incelemeleri sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz maddi tazminat alacağımıza ek (bakiye) olarak ;

a-)Eş …………… için destekten yoksun kalma tazminatı olarak  58.375,10-TL,

b-)Oğul ……………. için destekten yoksun kalma tazminatı olarak  1.424,90-TL,

daha maddi tazminat hakkımızın olduğu tespit edilmiştir.

         2- Bilirkişi raporunda alacak olarak hesaplanan ve yukarıda listesi verilen alacakların hükmen tespiti amacıyla dava değerini arttırıyoruz. Takdir mahkemenizindir.

 

Sonuç ve Talep   :

         Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında; Dava Değerini Arttırma talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz  miktarların birleştirilmesi sonucu; 200,00-TL + 59.800,00 TL.-= 60.000,00 TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden (sigorta şirketine 20.10.2015 tarihinde başvuru yapılmıştır) tarihinden itibaren avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan  alınıp davacılara Ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 27.05.2022  

 Islah Eden Davacılar Vekilleri

Av. ……………..

Bir Cevap Yazın