• ÖZET;
  • ➡️ 5271 sayılı CMK’nın 39/2. maddesinde;süre hafta olarak belirlenmişse, tebligatın yapıldığı günün son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai bitiminde sona erer”, aynı maddenin 4. fıkrasında ise; “son günün tatile rastlaması durumunda sürenin, tatilin ertesi günü sona ereceği” hükme bağlanmıştır.
  • ➡️ Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2429 sayılı Kanun’un 2/B-1. maddesi; “Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür” şeklindedir.
  • ➡️ Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; yokluğunda verilen hükmün suça sürüklenen çocuğa 01.07.2016 tarihinde usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, temyiz süresinin son gününün 08.07.2016 Cuma günü olduğu, bu günün Başbakanlığın Genelgesi uyarınca hizmetlerin aksamaması açısından gerekli tedbirin alınması ve asgari seviyede personelin bulundurulması kaydıyla tam gün idari izin günü olarak belirlendiği anlaşılmış ise de, idari izin günlerinin resmi tatil olmaması nedeniyle süreler ve bu bağlamda temyiz süresi işlemeye devam eder.

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Ceza Dairesi         

2021/9287 E.  ,  2021/20409 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
S.S ÇOCUK : …
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.06.2010 tarih, 2010/1-119 Esas ve 2010/155 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; 5271 sayılı CMK’nın 39/2. maddesinde; “süre hafta olarak belirlenmişse, tebligatın yapıldığı günün son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai bitiminde sona erer”, aynı maddenin 4. fıkrasında ise; “son günün tatile rastlaması durumunda sürenin, tatilin ertesi günü sona ereceği” hükme bağlanmıştır. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2429 sayılı Kanun’un 2/B-1. maddesi; “Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür” şeklindedir. Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; yokluğunda verilen hükmün suça sürüklenen çocuğa 01.07.2016 tarihinde usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, temyiz süresinin son gününün 08.07.2016 Cuma günü olduğu, bu günün Başbakanlığın Genelgesi uyarınca hizmetlerin aksamaması açısından gerekli tedbirin alınması ve asgari seviyede personelin bulundurulması kaydıyla tam gün idari izin günü olarak belirlendiği anlaşılmış ise de, idari izin günlerinin resmi tatil olmaması nedeniyle süreler ve bu bağlamda temyiz süresi işlemeye devam ettiğinden, CMUK’nın 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 11.07.2016 tarihinde temyiz eden suça sürüklenen çocuğun temyiz isteminin 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, 04.11.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  • ➡️ İdari izin kapsamındaki günler resmi tatil olmadığından temyiz süresinin işlemeye devam etmesi ve CMK’nın 39/4. maddesinde sürenin tatilin ertesi günü biteceğinin belirtilmesi karşısında, inceleme konusu hükme karşı en geç 08/07/2016 günü mesai saati bitimine kadar temyiz isteminde bulunulabileceği ancak katılan vekilinin yasal süre geçtikten sonra 11/07/2016 tarihinde temyiz başvurusunda bulunduğu…

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

2021/16716 E.  ,  2021/17983 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Karşılıksız yararlanma, mühür bozma
HÜKÜM : Beraat


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yokluğunda verilen hükmün katılan vekiline 28/06/2016 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, 1412 sayılı CMUK’nın 310. maddesinde öngörülen bir haftalık temyiz süresinin son gününün, idari izin olarak ilan edilen 05/07/2016 tarihi olduğu, her ne kadar temyiz süresinin son günü resmi tatile denk gelmiş ise de, idari izin kapsamındaki günler resmi tatil olmadığından temyiz süresinin işlemeye devam etmesi ve CMK’nın 39/4. maddesinde sürenin tatilin ertesi günü biteceğinin belirtilmesi karşısında, inceleme konusu hükme karşı en geç 08/07/2016 günü mesai saati bitimine kadar temyiz isteminde bulunulabileceği ancak katılan vekilinin yasal süre geçtikten sonra 11/07/2016 tarihinde temyiz başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca katılan vekilinin süresinde olmayan temyiz isteğinin istem gibi REDDİNE, 28.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Karar İçeriği

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

2021/454 E. , 2021/1313 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 28/01/2016 tarihinde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 17/05/2018 tarihli hükmün istinaf yoluyla incelenmesi davacılar vekili tarafından talep edilmiştir. … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine ve temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine dair verilen ek karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ve içeriğindeki tüm kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, mirası hükmen reddin tespiti isteğine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince, davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekili istinaf talebinde bulunmuştur.
… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 09/05/2019 tarihinde davacılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiş, … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 11.06.2019 tarihli ek kararı ile davacılar vekilinin süresi içinde yapılmayan temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
Davacılar vekili, temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararı temyiz etmiştir.
Somut olayda; 09/05/2019 tarihli … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin kararı davacılar vekiline 21.05.2019 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi 10.06.2019 tarihinde verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361. maddesi uyarınca temyiz süresi iki haftadır. Temyiz süresinin son gününün 07.06.2019 gününe denk geldiği; ancak 07.06.2019 gününün ramazan bayramı tatili nedeniyle idari izin olarak ilan edildiği anlaşılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 93. maddesine göre; resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. 07.06.2019 günü idari izin olmakla beraber, idari izin sayılan günler, resmi tatil niteliğinde olmayıp bu tarihlerde de mahkemelerde işlem yapılmaktadır. Kararın tebliğ tarihi ile temyiz edildiği gün gözetildiğinde iki haftalık yasal temyiz süresinin geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin süresi içinde yapılmayan temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararında bir isabetsizlik bulunmadığından 11.06.2019 tarihli ek kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine ve temyiz olunan ek kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun Bölge adliye Mahkemesi ek kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, dosyanın İLK DERECE MAHKEMESİNE, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 30.09.2021 tarihinde oy birliği ile  karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir