• ÖZET;
  • ➡️ 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21. maddesinin 1. fıkrasında;
  • Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” hükmünün yer aldığı,
  • Madde metninin, iki hâli birlikte düzenlediği, bunlardan ilkinin “adreste bulunmama”, diğerinin ise “tebellüğden imtina” olduğu, muhatabın, tebliğ adresinde ikamet etmekle birlikte, kısa ya da uzun süreli ve geçici olarak adreste bulunmadığının, tevziat saatlerinden sonra geleceğinin beyan ve bunun tevsik edilmesi hâlinde ancak, maddede sayılanlardan, örneğin muhtara imza karşılığı tebliğ edilip, 2 numaralı fişin kapıya yapıştırılması ve komşunun durumdan haberdar edilmesi işlemlerine geçilebileceği…
  • (Yargıtay 10. Ceza Dairesi
  • 2021/13917 E. , 2021/13704 K.)

  • ÖZET;
  • ➡️ Sanığın bildirdiği adreste geçici olarak bulunmaması nedeni ile muhtara tebliğ edilerek en yakın komşusuna haber verildiğinin belirtildiği ancak haber verilen komşunun dosyanın katılanı … olması nedeni ile yapılan tebligatın usulsüz olduğu…

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2019/7405 E.  ,  2021/29733 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanık … hakkında hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin reddine dair 06/07/2015 tarihli ek kararın tebliğinin; sanığın bildirdiği adreste geçici olarak bulunmaması nedeni ile muhtara tebliğ edilerek en yakın komşusuna haber verildiğinin belirtildiği ancak haber verilen komşunun dosyanın katılanı … olması nedeni ile yapılan tebligatın usulsüz olduğu,
Anlaşıldığından, sanık … ve katılan …’in temyiz davası istemleri hakkında KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA, sanığa 06/07/2015 tarihli ek karar yöntemince tebliğ edilerek, tebliğe ilişkin evrak ve verilmesi halinde temyiz dilekçesi de eklenip, ek tebliğname düzenlenerek Dairemize gönderilmek üzere, dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 21/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir