• ÖZET;
  • ➡️ Davacı kiralayanlar tarafından fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesine yönelik olarak açılan davada davanın reddine dair verilen karar, davacı kiralayanlar vekiline 16.07.2012 tarihinde tebliğ olunmuştur.
  • Davacı kiralayanlar vekili ise, temyiz dilekçesini 1086 Sayılı HMUK’nun 437 / 1 maddesi gereğince yasal sekiz günlük temyiz süresi geçtikten sonra 25.07.2012 tarihinde vermiş ise de, 6100 Sayılı HMK’nun 102. maddesi gereği adli tatil temyiz dilekçesinin verildiği dönemde 20 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasındadır.
  • Aynı Yasanın 104. maddesi hükmü gereği, adli tatile tabi olan dava ve işlerde bu kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesinin tatil zamanına rastlaması halinde, bu süreler adli tatilin bitiminden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacaktır.
  • ➡️ Somut olayda ise, temyiz süresi adli tatile rastlayan 24.07.2012 tarihinde sona erdiğinden ve temyiz süresi 31 Ağustos’tan itibaren bir hafta uzamış sayılacağından, adli tatil içinde yapılan temyizin süresinde olduğu bu defaki incelemeden anlaşılmakla, davacı kiralayanlarınların karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 17.12.2012 gün ve 2012 / 13974 esas 2012 / 16732 karar sayılı süre yönünden temyiz isteminin reddine kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilip, davacı kiralayanların temyiz itirazları yönünden dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar İçeriği

Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2013/3147 E.  ,  2013/8540 K.
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tahliye

Davacı kiralayanlar tarafından davalı şirket aleyhine fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesi istemiyle açılan davada mahkemece davanın reddine dair verilmiş bulunan kararın davacı kiralayanlar tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 17.12.2012 gün ve 2012 / 13974 esas 2012 / 16732 karar sayılı ilamı ile süre yönünden temyiz isteminin reddine karar verilmiş idi. Bu kararın incelenerek düzeltilmesi davacı kiralayanlar tarafından süresi içinde istenilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı kiralayanlar tarafından fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesine yönelik olarak açılan davada davanın reddine dair verilen karar, davacı kiralayanlar vekiline 16.07.2012 tarihinde tebliğ olunmuştur. Davacı kiralayanlar vekili ise, temyiz dilekçesini 1086 Sayılı HMUK’nun 437 / 1 maddesi gereğince yasal sekiz günlük temyiz süresi geçtikten sonra 25.07.2012 tarihinde vermiş ise de, 6100 Sayılı HMK’nun 102. maddesi gereği adli tatil temyiz dilekçesinin verildiği dönemde 20 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasındadır. Aynı Yasanın 104. maddesi hükmü gereği, adli tatile tabi olan dava ve işlerde bu kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesinin tatil zamanına rastlaması halinde, bu süreler adli tatilin bitiminden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacaktır. Somut olayda ise, temyiz süresi adli tatile rastlayan 24.07.2012 tarihinde sona erdiğinden ve temyiz süresi 31 Ağustos’tan itibaren bir hafta uzamış sayılacağından, adli tatil içinde yapılan temyizin süresinde olduğu bu defaki incelemeden anlaşılmakla, davacı kiralayanlarınların karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 17.12.2012 gün ve 2012 / 13974 esas 2012 / 16732 karar sayılı süre yönünden temyiz isteminin reddine kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilip, davacı kiralayanların temyiz itirazları yönünden dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı harcın karar düzeltme isteyenden alınmasına, 14.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın