• Yeni malik tarafından tadilat ve tamirat sebebiyle açılacak dava sözleşme süresi sonunda açılmalıdır.
  • ÖZET;
  • Mahkemece, somut olayda davacı proje değişikliğine dayanarak kiralananda bazı değişiklikler yapacağından, bazı kısımları yıkıp esaslı tadilat ve tamirat yapacağından bahisle …’nun 351/… maddesi uyarınca dava açmış ise de, 6570 sayılı yasanın …/d (…’nun 351/…) maddesindeki sürelerden yararlanarak inşaat nedeniyle tahliye davası açamayacağı, anılan maddenin yeni malike sadece kiralananı olduğu gibi kullanma ihtiyacı nedeni ile dava açma hakkı verdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  • Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse ….’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.
  • …’nun 351. maddesi gereği yeni malik sıfatıyla açılacak davalar kiralananın olduğu gibi kullanılması koşulu ile açılabilir. Ancak, dava dilekçesindeki açıklamaya göre; iş bu dava, kiralanan yerin Bakanlar Kurulu kararı ile onaylı … ….
  •  
  • Yenileme Alanı için hazırlanmış olan ve … … numaralı Kültür Varlıklarını koruma kararı ile uygun bulunan projenin gerçekleştirilmesi amacıyla açılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere yeni malik iktisap nedenine dayanarak edindiği taşınmazı ancak mevcut hali ile ihtiyacı için kullanabilir. Yeniden inşa sebebi ile açılacak davanın sözleşme süresi sonunda açılması gerekip henüz sözleşme süresi de dolmadığından açılan davanın bu gerekçe ile reddi gerekir

Karar İçeriği

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi         

2015/12499 E.  ,  2016/6132 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh … MahkemesiMahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, ihtiyaç nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının müvekkilinin 6360 sayılı kanuna istinaden mülkiyetini devraldığı işyerinin kiracısı olduğunu, dava konusu taşınmazın “…….. Alanı” için hazırlanmış olan imar planında belirlenen fonksiyonda kullanılmak üzere belediyelerince projelendirileceğini, bu nedenle taşınmazın …’nun 351.maddesi gereğince ihtiyaca binaen tahliye edilmesi gerektiğinin ihtarname ile davalıya bildirildiğini, ancak buna rağmen taşınmazın tahliye edilmediğini ileri sürerek, davalının ihtiyaç nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın iktisap sonrası yasal süresi içinde açılmadığını, davacının taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliyesini istediğini, ancak bu ihtiyacın gerçek ve samimi bir ihtiyaç olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, somut olayda davacı proje değişikliğine dayanarak kiralananda bazı değişiklikler yapacağından, bazı kısımları yıkıp esaslı tadilat ve tamirat yapacağından bahisle …’nun 351/… maddesi uyarınca dava açmış ise de, 6570 sayılı yasanın …/d (…’nun 351/…) maddesindeki sürelerden yararlanarak inşaat nedeniyle tahliye davası açamayacağı, anılan maddenin yeni malike sadece kiralananı olduğu gibi kullanma ihtiyacı nedeni ile dava açma hakkı verdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse ….’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.
…’nun 351. maddesi gereği yeni malik sıfatıyla açılacak davalar kiralananın olduğu gibi kullanılması koşulu ile açılabilir. Ancak, dava dilekçesindeki açıklamaya göre; iş bu dava, kiralanan yerin Bakanlar Kurulu kararı ile onaylı … ….

Yenileme Alanı için hazırlanmış olan ve … … numaralı Kültür Varlıklarını koruma kararı ile uygun bulunan projenin gerçekleştirilmesi amacıyla açılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere yeni malik iktisap nedenine dayanarak edindiği taşınmazı ancak mevcut hali ile ihtiyacı için kullanabilir. Yeniden inşa sebebi ile açılacak davanın sözleşme süresi sonunda açılması gerekip henüz sözleşme süresi de dolmadığından açılan davanın bu gerekçe ile reddi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de sonucu itibariyle doğru olan hükmün gerekçesinin değiştirilerek yukarıda açıklanan gerekçeyle 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici ….madde hükmü gözetilerek HUMK 438. maddesi gereğince değiştirilerek ve düzeltilerek ONANMASINA, ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına, 24/…/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın