Reddi Miras Nedeniyle Kambiyo Takibi Borca İtiraz Dilekçe Örneği

İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

………

 • İCRA DOSYA NO  : ……… İcra Md. 2022/……….. E.
 • DAVACILAR    :   1- ……………. – TC No :  …………                                                                2- ……………………. – TC No :…………..                                                                
 • Adr :
 • K. TARAF    : …………………….  (TC No:………………)
 • VEKİLİ         :   Av. ……………………….
 • D. KONUSU    : Reddi miras nedeniyle borca itiraz ve takibin iptali talebi.
 • AÇIKLAMALAR  :  Murisimiz  …………. TC no’lu ………….  …………. tarihinde vefat etmiştir. Tarafımıza  ……….10. İcra Dairesi 2022/……….. E. sayılı dosyasından ödeme emri tebliğ edilmiştir. Dosyanın incelenmesinde alacaklının,  icra takibini muris …………… vefat ettikten sonra ölmüş kişi adına başlattığını ve reddi miras süresini beklemeden yasal mirasçılar olarak  aleyhimize ödeme emri gönderdiği anlaşılmaktadır.
 • Reddi miras için tarafımızdan açılan davada  …………. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/…………E., 2022/…………. K ve 03.03.2022 tarih sayılı dosyası  ile Reddi Miras Kararı verilmiş ve karar  ve ………… tarihinde kesinleşmiştir.(Ek-1) Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlular, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir. Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle borca ve icra takibine itiraz ediyoruz. Bu sebeplerle hakkımızdaki icra takibinin iptalini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 • H. NEDENLER  : İİK, HMK, TMK ve ilgili mevzuat.
 • S. DELİLLERİ  : ……… İcra Md. 2022/………….E. sayılı dosyası, …………. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/……….E., 2022/…………..K ve 03.03.2022 tarih sayılı dosyası, tanık beyanları, ikrar, isticvap, yemin, bilirkişi incelemesi ve sair hukuki deliller.
 • SONUÇ    :  Sunulan nedenlerle, evrak üzerinde yapılacak inceleme neticesi öncelikle, takibin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına, neticeten, hakkımızdaki takibin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 13.05.2022
 • Davacılar
 • EK : ………. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/……..E., 2022/………. K ve 03.03.2022 tarih sayılı kararı
 • NOT: Dilekçe Örneği Avukat ve Hukukçular için örnek amaçlı paylaşılmıştır. Her dilekçe kendi özel durumuna göre doldurulmalıdır. Bu konuda hukuki yardım alınması tavsiye olunur. Dilekçenin kendi özel durumuna göre doldurulması kişinin kendi sorumluluğundadır.
 • Sitemizdeki her bir dilekçe  örneği öğrenme ve kendini geliştirme amaçlıdır. Bu dilekçeler kullanılarak yasal sürecin başlatılması-takibi kişinin kendi sorumluluğundadır. Hak kaybına uğramanız durumunda  hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Bir Cevap Yazın