Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası -Araç Mahrumiyet Bedelinin Tespiti

➡️ Pert Farkı-Araç Mahrumiyet Bedeli Tazminatı Dava Dilekçe Örneği
  • ÖZET;
  • Onarım masrafları, taşıtın riziko tarihindeki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmezse taşıt tam hasara uğramış sayılır. Hasar konusunda alınan 22.04.2015 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda aracın pert ihtimalinin olduğu ancak dosyada aracın piyasa rayiç bedeline ve sovtaj bedeline ilişkin bilgi bulunmadığından bu yönde değerlendirme yapılamadığı belirtilerek araçtaki toplam hasarın 14.322 TL olduğu belirtilmiş,hükme esas alınan 11.09.2015 tarihli bilirkişi heyet raporunda ise araçtaki toplam hasarın 14.160 TL olduğu belirlenmiş,aracın modeli, olay tarihindeki yaşı, hasar durumu vs göre pertinin ekonomik olup olmayacağı hususunda inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Aracın pertinin uygun olması halinde davalı taraf ayrıca değer kaybı zararından sorumlu olmaz. Yine bu durumda araç mahrumiyetinin tespiti için, aracın tamir süresi içinde gerekli kiralama bedeli değil, aynı özellikte yeni bir araç alınması için gerekli makul süre tespit edilerek, (bu süre içinde, emsal aracın kiralama bedelinin emsal aracın kiralama bedelinden; davacı tarafından, kendi aracını kullanması halinde yapacağı yakıt masrafı, amortisman v.s zorunlu giderler mahsup edilerek) bulunacak net kiralama bedeli esas alınarak hesaplama yapılması gerekir. Dosyada alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
  • Bu durumda mahkemece, davacı aracının modeli, yaşı, kaza sonucu meydana gelen hasar durumu, km’si, kullanım tarzı vs de gözönünde bulundurularak aracın onarımının mı, pertinin mi uygun (ekonomik) olduğu, pertinin ekonomik olması halinde aracın olay tarihindeki 2.el piyasa rayiç değeri ile sovtaj değerinin (hasarlı hali ile ederinin) ve davacı tarafın aynı model ve özellikle yeni bir araç alması için gerekli makul sürenin tespit edilmesi ve bu süre içinde davacının yapması gerekli zorunlu giderler (yakıt masrafı v.s.) tenzil edilerek araç mahrumiyetinin belirlenmesi hususlarında, hasar konusunda uzman bilirkişiden açıklamalı, ayrıntılı, denetime elverişli bir rapor alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi         

2016/2020 E.  ,  2016/5739 K.


“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :…….Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ……. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili, davalının 27.04.2012 tarihinde…. plakalı otobüs ile müvekkiline ait araca çarparak maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiğini, kaza tespit tutanağına göre davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu, kaza sonrası tespit yaptırdıklarını, müvekkiline ait aracın tamir edildiğini ve 4.212,00 TL’yi davalının sigortasının karşıladığını belirterek bakiye 12.243,00 TL hasar bedeli, 2.000,00 TL değer kaybı ve 890,00 TL araç kiralama bedeli toplamı 15.139,80 TL nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … vekili, müvekkilinin…..de otobüs şoförü olarak çalıştığını, araçta oluşan hasar bedelinin trafik sigortasını düzenleyen şirket tarafından ödendiğini, talep edilen hasar bedelinin fahiş olduğunu, aracın marka ve modeli ile yaşı gözönüne alındığında kıymet kaybının oluşmadığını, aracın daha kısa sürede tamirinin mümkün olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı …… Genel Müdürlüğü vekili, dava konusu olayda müvekkili İdarenin ve otobüs sürücüsünün kusuru bulunmadığını, araçların bakımlarının periyodik olarak yapıldığını, dava konusu kaza nedeniyle tazminat ödenmesi gerekmediği gibi talep edilen tazminat miktarının da fahiş bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile, 15.139,80 TL tazminatın kaza tarihi olan 27.04.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine, karar verilmiş, hüküm davalı …… vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı……. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı aracı 2005 model Renault Megane otomobildir. Onarım masrafları, taşıtın riziko tarihindeki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmezse taşıt tam hasara uğramış sayılır. Hasar konusunda alınan 22.04.2015 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda aracın pert ihtimalinin olduğu ancak dosyada aracın piyasa rayiç bedeline ve sovtaj bedeline ilişkin bilgi bulunmadığından bu yönde değerlendirme yapılamadığı belirtilerek araçtaki toplam hasarın 14.322 TL olduğu belirtilmiş,hükme esas alınan 11.09.2015 tarihli bilirkişi heyet raporunda ise araçtaki toplam hasarın 14.160 TL olduğu belirlenmiş,aracın modeli, olay tarihindeki yaşı, hasar durumu vs göre pertinin ekonomik olup olmayacağı hususunda inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Aracın pertinin uygun olması halinde davalı taraf ayrıca değer kaybı zararından sorumlu olmaz. Yine bu durumda araç mahrumiyetinin tespiti için, aracın tamir süresi içinde gerekli kiralama bedeli değil, aynı özellikte yeni bir araç alınması için gerekli makul süre tespit edilerek, (bu süre içinde, emsal aracın kiralama bedelinin emsal aracın kiralama bedelinden; davacı tarafından, kendi aracını kullanması halinde yapacağı yakıt masrafı, amortisman v.s zorunlu giderler mahsup edilerek) bulunacak net kiralama bedeli esas alınarak hesaplama yapılması gerekir. Dosyada alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Bu durumda mahkemece, davacı aracının modeli, yaşı, kaza sonucu meydana gelen hasar durumu, km’si, kullanım tarzı vs de gözönünde bulundurularak aracın onarımının mı, pertinin mi uygun (ekonomik) olduğu, pertinin ekonomik olması halinde aracın olay tarihindeki 2.el piyasa rayiç değeri ile sovtaj değerinin (hasarlı hali ile ederinin) ve davacı tarafın aynı model ve özellikle yeni bir araç alması için gerekli makul sürenin tespit edilmesi ve bu süre içinde davacının yapması gerekli zorunlu giderler (yakıt masrafı v.s.) tenzil edilerek araç mahrumiyetinin belirlenmesi hususlarında, hasar konusunda uzman bilirkişiden açıklamalı, ayrıntılı, denetime elverişli bir rapor alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı…….. lehine BOZULMASINA, 10/05/2016 gününde oybirliğiyle karar 

Bir Cevap Yazın