Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Ödenmeyen kira bedeli icra takibi konusu yapıldığında asıl alacak olan kira bedeli 30 gün içinde icra dairesine/bankaya ödenir faiz ve diğer fer’iler ödenmezse mahkeme tahliye kararı verebilir mi ?

Ödenmeyen kira bedeli icra takibi konusu yapıldığında asıl alacak olan kira bedeli 30 gün içinde icra dairesine/bankaya ödenir faiz ve diğer fer’iler ödenmezse mahkeme tahliye kararı verebilir mi ?

Ödenmeyen kira bedeli icra takibi konusu yapıldığında asıl alacak olan kira bedeli 30 gün içinde icra dairesine/bankaya ödenir faiz ve diğer fer’iler ödenmezse mahkeme temmerrüt nedeniyle tahliye kararı veremez.

İLGİLİ;

➡️ Kira Sözleşmesi On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıcı ve Dava Açma Süresi

➡️ Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Dönüşen belirsiz süreli kira sözleşmesindeki kira bedelinden memnun olmayan kiraya veren ve kiracı sözleşmeyi TBK madde 328-330 uyarınca fesih bildirimi ile her zaman sona erdirebileceklerdir.

➡️ Yeni malik, eski malik zamanında verilmiş tahliye taahhüdüne dayanarak taahhüt nedeniyle tahliye davası açabilirmi?

➡️ Belirsiz süreli kira sözleşmesi-ihtarname ve dava açma süresi!

➡️ Temerrüt nedeniyle tahliye davası- Temyiz-Kira alacağının tamamen reddi- Vekalet ücreti hesabı

➡️ Kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kiralanan yeri boşaltmayıp kalmaya devam kişinin kiralayana ecrimisil ödemesi gerekir.

  • ÖZET;
  • ➡️ Davalının icra takibine konu söz konusu aylara ilişkin kira bedellerini 30 günlük yasal sürede ödeme yeri olan banka hesabına ödediği anlaşıldığından, temerrüt olgusunun gerçekleştiğinden söz edilemez. Asıl kira borcunun ferilerinin (faiz ve icra masrafları tutarı) yatırılmaması yerleşen içtihatlara göre temerrüde esas alınamaz. Davalı borçlu ödeme emrinin tebliği üzerine 30 günlük yasal ödeme süresi içerisinde kira borcunu ödediğinden temerrüt olgusu gerçekleşmemiştir. Tahliye davasının reddi gerekirken kabul kararı verilmesi doğru değildir.
  • Takip konusu kira alacağı dava tarihinden evvel 30 günlük yasal süre içerisinde ödendiğinden kira alacağı ile ilgili itirazın kaldırılması isteminin sadece ferileri yönünden kabulü gerekir iken davanın kısmen değil tamamen kabulüne karar verilmesi de doğru değildir

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         

2016/456 E.  ,  2016/7657 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :İtirazın kaldırılması-Tahliye

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı kiralayan vekili tarafından, davalı aleyhine başlatılan icra takibi ile 2015 yılı Ocak ayı ile 2015 yılı Mart ayı kirası olarak aylık 3.500 TL’den toplam 7000 TL’nin tahsili talep edilmiştir. Davalı şirket her ne kadar icra takibine 15/04/2015 tarihinde itiraz ederek takibi durdurmuş ise de, bu aylara ait kira borcunu ödeme emrinin 11.04.2015 tarihinde tebliğinden sonra 15.04.2015 ve tebliğinden önce 04.05.2015 tarihlerinde, dava açılmadan önce davacının banka hesap numarasına yatırarak ödemiştir.
Yukarıda izah edilen duruma göre,
1-Tahliye istemine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davalının icra takibine konu söz konusu aylara ilişkin kira bedellerini 30 günlük yasal sürede ödeme yeri olan banka hesabına ödediği anlaşıldığından, temerrüt olgusunun gerçekleştiğinden söz edilemez. Asıl kira borcunun ferilerinin (faiz ve icra masrafları tutarı) yatırılmaması yerleşen içtihatlara göre temerrüde esas alınamaz. Davalı borçlu ödeme emrinin tebliği üzerine 30 günlük yasal ödeme süresi içerisinde kira borcunu ödediğinden temerrüt olgusu gerçekleşmemiştir. Tahliye davasının reddi gerekirken kabul kararı verilmesi doğru değildir.
2-Alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince; Takip konusu kira alacağı dava tarihinden evvel 30 günlük yasal süre içerisinde ödendiğinden kira alacağı ile ilgili itirazın kaldırılması isteminin sadece ferileri yönünden kabulü gerekir iken davanın kısmen değil tamamen kabulüne karar verilmesi de doğru değildir.
Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 19.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir