Anasayfa » CEZA HUKUKU » Kaltak sözü hakaret midir?

Kaltak sözü hakaret midir?

Kaltak sözü hakaret midir?

İLGİLİ;

➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

➡️ 

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Kabul Edilmeyen Sözler Hangileridir?

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Değerlendirilen Sözler Hangileridir?

➡️ Senden hoca değil münafık bile olamaz sözü hakaret midir?

➡️ Aç köpek sözü hakaret midir?

➡️ Yavşak sözü hakaret midir?

➡️ Sürtük sözü hakaret midir?

➡️ Salak Sözü Hakaret midir?
  • ÖZET;
  • Seni öldüreceğim kaltak” şeklinde hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ederek, bıçakla hamle ettiği sırada …’ın …’i kenara ittirerek saldırıdan kurtardığı olayda, sanığın üzerine atılı hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
  • Bozmayı gerektirmiş

Yargıtay 3. Ceza Dairesi         

2019/11509 E.  ,  2019/19839 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraatler, ceza verilmesine yer olmadığı

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Mağdur sanık … müdafiin katılan sanık … hakkında silahla kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü temyiz isteminin incelenmesinde;
Mağdur sanığın 03.03.2014 tarihli dilekçe ile sanıktan şikayetçi olmadığını beyan etmesine göre, katılan sıfatı bulunmadığından, 5271 sayılı CMK’nin 242/1 ve 260/1. maddeleri uyarınca hükmü temyiz hakkı bulunmadığından, mağdur sanık müdafiin temyiz isteminin 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2) Mağdur sanık …’ın katılan sanık …’a yönelik hakaret suçundan beraati ve basit yaralama suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara yönelik mağdur sanık müdafiin vekalet ücretine yönelik temyiz istemi ile katılan sanık … müdafiin temyiz isteminin incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
a) Sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığının kabulü karşısında, 5271 sayılı CMK’nin 223/2-d maddesi gereğince beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
b) Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/5. maddesi uyarınca beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık yararına, hazine aleyhine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiin ve katılan … vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’un 322. maddesi gereğince, hükmün sanık … hakkındaki 2. fıkrasından “sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,” ibaresi çıkartılarak yerine “5271 sayılı CMK’nin 223/2-d maddesi gereğince beraatine,” ibaresinin eklenmesi ve sanık hakkında beraat kararı verilen 1. ve 2. fıkradan sonra gelmek üzere ”Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4. maddesi uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık yararına 3.600 TL vekalet ücretinin hazineden alınıp sanığa verilmesine,” fıkrasının eklenmesi suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
3) Katılan sanık …’ın Katılan …’e yönelik kasten yaralamaya teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından beraati hakkında katılan vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;
Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık …’un üç ay kadar önce boşandığı eşi …’in katılan sanık … ile arkadaşlık ettiğini öğrenmesi üzerine eski eşi katılan …’in evinin yakınında bekleyen sanık …’ un katılan … ile mağdur …’ı kol kola yürürken görünce önlerine bıçak ile çıktığı, …’e yönelik “seni öldüreceğim kaltak” şeklinde hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ederek, bıçakla hamle ettiği sırada …’ın …’i kenara ittirerek saldırıdan kurtardığı olayda, sanığın üzerine atılı hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
4) Katılan sanık … müdafiin müvekkili hakkında silahla kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
a) Suç tarihihde 66 yaşında bulunan sanık hakkında, sanık müdafiinin 22.12.2015 tarihli son celsede lehe hükümlerin uygulanması yolundaki isteminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesindeki ertelemeyi de kapsadığı gözetilmeden, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,
b) Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14/(1) maddesinde; “Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.” şeklindeki düzenleme karşısında, mağdur …’ın 03.03.2014 tarihli dilekçesi ile sanıktan şikayetçi olmadığını beyan ettiği, bu nedenle katılan sıfatının bulunmadığı halde kendisini vekille temsil ettiren mağdur … vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmesi,
c) Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar
sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir