Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Borçlunun kayıtlarından babasının ölüp ölmediğinin sorgulanması, temel hak ve hürriyetler ile kişisel verilerin korunması kuralını ihlal ettiği…

Borçlunun kayıtlarından babasının ölüp ölmediğinin sorgulanması, temel hak ve hürriyetler ile kişisel verilerin korunması kuralını ihlal ettiği…

Borçlunun kayıtlarından babasının ölüp ölmediğinin sorgulanması talebinin, temel hak ve hürriyetler ile kişisel verilerin korunması kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle reddedilmesi kararı hukuka uygundur.

  • ÖZET:
  • İİK düzenlenmesi gereğince alacaklının 3. kişi konumundaki kişiler hakkında ölüp ölmediği veya mal varlığı sorgusunun, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykırı olduğunu, kişilerin verilerinin gizliliğin güvence altına alındığını, İİK’nın 94. maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemlerin borçlu hakkında ve istisnai durumlar için öngörüldüğü…

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         

2022/12880 E.  ,  2023/786 K.

“İçtihat Metni”
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2022/974 E., 2022/2109 K.
DAVA TARİHİ : 24.03.2022
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Malatya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/143 E., 2022/264 K.

Şikayet eden-alacaklı tarafından hasımsız olarak açılan icra memur muamelesini şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararın şikayet eden-alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayet eden-alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; borçlunun mernis kaydından babasının vefat edip etmediğinin sorgulanarak, vefat ettiğinin nüfus kaydında tespiti halinde; Uyap’a muris sıfatıyla kaydedilmesini, murisin adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal olup olmadığının tespiti ile adına kayıtlı taşınır bulunması halinde borçlunun miras payının haczedilmesini, taşınmaz bulundugu takdirde borçlunun mirastaki payına haciz konulmasını, muris adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığının ve banka hesaplarının sorgulanması ve tespit edilen banka hesaplarına İİK m. 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi yönündeki taleplerinin icra dairesinin 22.03.2022 tarihli kararı ile reddolunduğunu belirterek, şikayetlerinin kabulü ile Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün 2021/1814 esas sayılı dosyasında verilmiş olan 21.06.2021 tarihli kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Dava, icra memur muamelesini şikayet olduğundan hasımsız olarak açılmıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile somut davada, talebin kişisel verilerin korunması kuralını açıkça ihlal ettiğini ayrıca şikayeti istenen işin, icra iflas müdürlüklerinin görev dahilinde olmadığı gerekçesiyle taleplerin ve şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden-alacaklı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Borçlunun murisi vefat ettiğinden kişisel hakkı olamayacağını, söz konusu malvarlığının artık mütevvefanın değil, mirasçıların elbirliği mülkiyeti haline geldiğini, müteveffanın mal varlığı olup olmadığının taraflarınca tespitinin olanaksız olduğunu, icranın işlem yapması gerektiğini ve dava dilekçesindeki hususları tekrar ederek, mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; İİK düzenlenmesi gereğince alacaklının 3. kişi konumundaki kişiler hakkında ölüp ölmediği veya mal varlığı sorgusunun, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykırı olduğunu, kişilerin verilerinin gizliliğin güvence altına alındığını, İİK’nın 94. maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemlerin borçlu hakkında ve istisnai durumlar için öngörüldüğü gerekçesiyle istinaf başvurunun reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
1) Makul sürede karar verilmediği, yasal mevzuat değişikliğinden belediyenin mağdur edildiğini, kaldı ki, dava açıldığı tarihte belediyenin yasal mevzuat gereği haklı olduğunu,

2) Davalıların dava açılış tarihinde haksız olmalarından dolayı belediye lehine vekalet ücreti ve yargılama gideri hükmedilmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulduğunu, bu doğrultuda Bölge Adliye Mahkemesinin belediye aleyhine kurulan hükmünün bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, memur muamelesini şikayet olup, borçlunun murisine ait malvarlığı sorgusu yapılarak taşınır/taşınmaz malvarlığına haciz konulması, murise ait banka hesaplarının tespiti halinde m. 89 haciz ihbarnamesi gönderilmesi isteminin reddine dair memur işleminin kaldırılması istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, İcra İflas Kanunu’nun 8/a, 78 ile 94. maddesi, 6698 sayılı Kanun’un 3/1-d ve 28/1-d maddesi.

2. Değerlendirme
1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklı vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

13.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir