ÖZET:İŞ HUKUKU TEMYİZ SÜRESİ- KARAR KESİNLEŞME-TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ-TEMYİZ DİLEKÇESİ-TEMYİZ DEFTERİ

  • İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir.
  • Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak temyiz harç ve giderleri yatırılmamış ise, temyiz harç ve giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK nun 434/3. maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

2017/11710 E. , 2020/15340 K.


“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale ettirildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve temyiz harç ve giderlerinin yatırılması gerekir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 2 nci fıkrasında ise; “Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” denmiştir.
Yukarıda da belirtildiği üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale ettirildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve temyiz harç ve giderlerinin yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak temyiz harç ve giderleri yatırılmamış ise, temyiz harç ve giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK nun 434/3. maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. Sekiz günlük temyiz süresi içinde temyiz edilmeyen (HUMK.432/4) veya temyiz defterine kaydı yapılmayan (HUMK. 434/2) veya verilen kesin süre içinde temyiz harç ve giderleri yatırılmayan (HUMK. 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.
Yukarıda yazılı kanun hükümleri kapsamında somut uyuşmazlık incelendiğinde, gerekçeli kararın davalı …vekiline 21.03.2016 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalı vekilinin 29.03.2016 tarihinde vekillikten istifa ettiği anlaşılmış, yeni vekil ise kararı 21.04.2016 tarihinde temyiz etmiştir.
Buna göre temyiz süresinin son günü 29.03.2016 salı günü olup, bu son gün hafta sonu günlerine denk gelmediği gibi ulusal bayram ve genel tatil günlerine de denk gelmediğinden temyiz talebinin temyiz süresi geçtikten sonra yapıldığı ve davalı …vekilinin temyiz talebinin süreden reddine ilişkin mahkemenin 18.05.2016 tarihli ek kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, ek kararın onanması gerekmiştir. Davalı … GIda Tur. Hay. ve İnş. San. Ltd. Şti. vekilinin temyiz talebinin süreden reddine ilişkin mahkemenin 18.05.2016 tarihli ek kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, EK KARARIN ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09.11.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.