Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » 10 Yılı Geçmiş Nafaka Alacağı Zamanaşımına Uğrar

10 Yılı Geçmiş Nafaka Alacağı Zamanaşımına Uğrar

12. Hukuk Dairesi       

 2019/9724 E.  ,  2019/13231 K.


  • TBK’nun 156/2. maddesine göre, borç bir mahkeme kararına bağlanmış ise zamanaşımı süresi 10 yıldır. Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili, icra mahkemesine başvurusunda; … 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/517 Esas-2004/657 Karar sayılı kararına istinaden, alacaklı vekili tarafından müvekkili hakkında ilamlı icra takibi başlatıldığını, dayanak ilamın nafaka alacağına ilişkin olduğunu ve 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, takibin müşterek çocuğa velayeten açılması gerektiğini ve nafaka düzenli olarak ödendiğinden borcun bulunmadığını belirterek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece nafaka alacağından doğan ilamın zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verildiği, kararın alacaklı vekili tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
TBK’nun 156/2. maddesine göre, borç bir mahkeme kararına bağlanmış ise zamanaşımı süresi 10 yıldır. Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.
Buna göre Mahkemece, takip tarihinden geriye doğru on yıllık nafakanın istenebileceği gözetilerek bu yönden inceleme yapılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi ve borcun zamanaşımına uğramadığının görülmesi halinde de zamanaşımı dışındaki diğer itiraz ve şikayet nedenlerinin incelenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/09/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir