NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
KONYA

DAVACI : ………………. TC NO:
Adres
DAVALI : …………….. ( TC NO:
Adres……………

DAVA KONUSU : Kira Bedelinin Tespiti (adres……….)
OLAYLAR :
1 – Davalı ………. murisi olan Ali……….. kira tespitine konu ……. Mh. …….. Sk. No: 5 ……… adresindeki taşınmazı müştemilatı ile birlikte 2012 yılında yıllık …..000 TL bedel ile sözlü olarak kiraladım. Sözlü konuşmamızda ben buraya sera yapacağımı, bunun hayli maliyetli olacağını, çiftçilikle uğraşacağımı, ileride herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 5 yıl boyunca zam yapılmamak şartıyla kiraladım. Ayrıca kira bedelinin yıllık olarak ödeneceğini, her yılın hasat sonrası Eylül ayında ödenmesi konusunda anlaştık. Taşınmaz iki katlı müstakil ev olup, bir katında davacının murisinin ve davacının eşyaları bulunmakta, diğer katında ise ailemle ben ikamet etmekteyim.
2- Taşınmazı kiraladığım dönemde metruk haldeydi. Evde ve müştemilatında gerekli tadilatları kendi imkânlarımla yaptım, tarla vasfındaki bahçesine de o dönem itibariyle sera vb. faydalı masraflar yaptım.
3-Taşınmazda 5 yıl oturmamın sonunda davacının murisi ………. ile tekrar kira bedeli konusunda görüştük. 5. Yılın sonunda kira bedelinin……….. TL olduğunda karşılıklı anlaştık Aralarda artışlar yapmak suretiyle nihayetinde 2019 yılı kira bedeli ………. TL’ye kadar yükseldi. 2019 yılı kira bedelini murisin ölmesi üzerine davacının kendisine takdim ettim.
4-Davacının murisinin 2019 yılında vefat etmesi sonucu mirasçısı olan davacı bana ulaştı. Yapılan taksimle bu yerin kendisine isabet ettiğini, kirayı bundan sonra kendisine vermem gerektiğini söyledi. Kira gününün de gelmiş olması nedeniyle ………. TL’yi kendisine ödedim. Bu görüşmede davacı kira zammı yapacağını söyledi. Bunun hakkı olduğunu söyledim ve kira bedelinin …….00 TL olması konusunda sözlü olarak mutabık kaldık.
5-2020 yılı kira bedeli olan …0.000 TL’yi ödemek istediğimde davacı bu meblağı kabul etmedi ve hakkımda ………. İcra Müdürlüğünün …./… Esas sayılı dosyasından ……00 TL bedelli icra takibinde bulundu. Bu borca süresinde itiraz ettim ve bir yıllık 2019-2020 yılı kira bedeli olan …..0.000 TL’yi de itiraz süresi içinde icra dosyasına ödedim. 2021 yılı kira alacağından iki aylık bedeli de iyi niyet açısından TEFE-TÜFE oranında hesaplayarak icra dosyasına yatırdım.
6-Davacı bu kez 2021 yılı kira zamanı gelmeden hakkımda ……. 4. İcra Müdürlüğünün 2020/…….. Esas numaralı takip dosyası ile bu kez yıllık ……000 TL’ye tekabül edecek şekilde aylık kira bedelini de kendine göre …..00 TL’ye yükseltmek suretiyle takip yaptı. Kira alacağının henüz doğmamış olması nedeniyle bu borca da süresinde itiraz ettim.
7- a 3. İcra Hukuk Mahkemesi 01/03/2021 tarih, 2021/…… Esas numaralı kararı ile …..5. İcra Müdürlüğünün 2020/…… Esas sayılı dosyasından takibin devamına, tahliye talebinin reddine, asıl alacak kısmının %20’si oranında da tazminata karar vermiştir. Gerekçeli karar henüz yazılmamış ve tarafıma tebliğ edilmemiştir.
8- Davalı ile aramızda kira bedeli hususunda anlaşmazlık bulunmakta olup, taşınmaza konu yerde emsal durumda olan konutların aylık kira bedeli 0 TL civarındadır. Emsal değerden çok fazlasını ödememe rağmen davalı tarafından sürekli icra takibine muhatap olmaktayım.
HUKUKİ NEDENLER : TBK ve ilgili her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Bilirkişi, tanık, sözlü kira sözleşmesi, emsal taşınmazların kira bedeli ve ilgili her türlü delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, davanın kabulüne, kiralananın aylık bedelinin …….. TL olarak tespitine, kira bedelinin 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli sayılmasına, yargılama ve harç giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederim. 01/03/2021

Davacı – Kiracı