ÖZET :

  • İİK’nun 149/a-2. maddesine göre; icranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden icra mahkemesi kararını temyiz eden borçlu veya üçüncü kişi, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Ancak istem, icranın geri bırakılması değil de, İİK’nun 16-18. maddeleri kapsamında şikayet ise, genel kural olan İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca temyiz istemi satışı durduracaktır.
  • O halde, mahkemece, … 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13/11/2015 tarih ve 2015/157 E- 2015/653 K. sayılı dosyasına konu talebin ve temyiz konusunun, şikayet mi yoksa icranın geri bırakılması mı olduğunun ve dolayısıyla temyiz talebinin, satışın durdurulması sonucunu doğurması yönünden, takip konusu alacağın %15’i oranında teminat yatırılması gerekip gerekmediğinin ve “satışın yapılmasına dair kararın kaldırılmasına” ilişkin mahkeme kararının birlikte değerlendirilerek, şikayetçinin ihalenin feshi istemi hakkında bir karar verilmesi gerekir.

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         

2016/28668 E.  ,  2017/5249 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular … ve … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Borçlu …’ın temyiz isteminin incelenmesinde;
Karar temyiz edene 24.08.2016 tarihinde tebliğ edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 06.09.2016 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE),
2) Borçlu …’ın temyiz itirazlarına gelince;
Alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte borçlunun ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, borçlu tarafından 26/02/2015 tarihinde … 2. İcra Hukuk Mahkemesinde takibin iptali isteminde bulunulduğu, mahkemenin 13/11/2015 tarih ve 2015/157 E-2015/653 K. sayılı kararı ile istemin reddine karar verildiği, kararın 16/11/2015 tarihinde borçlu tarafından temyiz edildiği, dosyanın halen temyiz incelemesinde olduğu, bu arada, alacaklının talebi üzerine, … 5. İcra Müdürlüğü’nün 2015/2081 Esas sayılı dosyasından 25.01.2016 tarihinde fesih konusu olan taşınmazların satışı için talimat yazıldığı, bilahare borçlu ve şikayetçiler tarafından satışın durdurulması istemiyle yapılan 19/02/2016 tarihli başvuru üzerine, Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30/03/2016 tarih ve 2016/138 E. -218 K. sayılı kararı ile; “… 5. İcra Müdürlüğü’nün 2015/2081 Esas sayılı takip dosyasında, icra müdürlüğünün satışın yapılmasına dair 21.01.2016 tarihli kararının kaldırılmasına” karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 149/a-2. maddesine göre; icranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden icra mahkemesi kararını temyiz eden borçlu veya üçüncü kişi, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Ancak istem, icranın geri bırakılması değil de, İİK’nun 16-18. maddeleri kapsamında şikayet ise, genel kural olan İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca temyiz istemi satışı durduracaktır.
O halde, mahkemece, … 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13/11/2015 tarih ve 2015/157 E- 2015/653 K. sayılı dosyasına konu talebin ve temyiz konusunun, şikayet mi yoksa icranın geri bırakılması mı olduğunun ve dolayısıyla temyiz talebinin, satışın durdurulması sonucunu doğurması yönünden, takip konusu alacağın %15’i oranında teminat yatırılması gerekip gerekmediğinin ve “satışın yapılmasına dair kararın kaldırılmasına” ilişkin mahkeme kararının birlikte değerlendirilerek, şikayetçinin ihalenin feshi istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu …’ın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlu …’ın sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verild

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir